Nieuwsbericht

29 januari 2019

In december en januari heeft de KNOV vanuit twee regio's bezwaarbrieven ontvangen over de kwaliteitseisen voor het counselen prenatale screening. Er spelen voornamelijk twee punten van bezwaar: de huidige norm van 50 counselingsgesprekken en het inzetten van een nieuw instrument voor de counselingsvaardigheden; de 'Traintool'.

Medewerking nodig voor procesevaluatie

Wij nemen uw bezwaren en klachten serieus en wij brengen deze als KNOV in bij de procesevaluatie met de betrokken partijen: het RIVM en de regionale centra. We verzoeken u mee te werken aan de procesevaluatie zodat we de nodige onderbouwing hebben om het gesprek aan te gaan. Dit is de enige rol die de KNOV binnen dit proces op zich kan nemen aangezien we geen uitvoerende taak hebben.

Evaluatie

Het RIVM laat dit voorjaar een procesevaluatie uitvoeren door een onafhankelijke partij, waarin het hele pakket aan maatregelen wordt meegenomen. Dat betekent een evaluatie van: de bijscholing inclusief vaardigheidstraining en TrainTooltoets, de eis om minimaal 30 minuten beschikbaar te hebben voor gesprek, counseling los van intake/echo en de minimumnorm van 50 counselingsgesprekken per counselor. Alle counselors zullen aangeschreven worden om deel te nemen aan de evaluatie, mogelijk via de regionale centra. De verwachting is dat de eindrapportage rond juli 2019 is afgerond. Daarna wordt de rapportage - en het eventueel bijstellen van de maatregelen - besproken in de RIVM- werkgroep 'Voorlichting & deskundigheidsbevordering' en met de RIVM- programmacommissie. In beide commissies nemen verloskundigen deel namens de KNOV.

Achtergrond

Met de introductie van de NIPT als eerste screeningstest in 2017, heeft de minister aangegeven dat daarmee de counseling aan zwangere vrouwen complexer is geworden. Het ontwikkelen en uitvoeren van een toetsingssysteem voor de kwaliteit van de counseling werd om die reden verplicht gesteld in de WBO-vergunning. De letterlijke tekst in de WBO-vergunning, ingegaan per 1 april 2017, luidt:

'De vergunninghouder (= regionaal centrum) is - in samenwerking met het CvB (= Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM) - verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een toetsingssysteem voor de kwaliteit van de counseling.'

Omdat we het als professionele zorgverleners belangrijk vinden bij te dragen aan de invulling van kwalitatief goede geboortezorg draaien we mee in een projectgroep met vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen. Met (verloskundigen namens de) KNOV, NVOG, het RIVM-CvB en de regionale centra is lang gezamenlijk nagedacht hoe we de counselingsvaardigheden kunnen toetsen. Tijdens dit traject zijn veel verschillende methodes besproken. Het uitgangspunt hierbij is een zo min mogelijke belasting voor cliënten en counselors, waarbij de toets gratis en praktisch makkelijk te volgen moet zijn. De TrainTooltoets is toen gekozen als toetsingsmethode hiervoor, zie het bericht Toets op counselingsvaardigheden in 2019-2020
Op eenzelfde wijze via projectgroepen (enbetrokkenheid van de KNOV) is een aantal jaar geleden afgesproken 50counselingsgesprekken jaarlijks te voeren als één van de kwaliteitseisen.