Nieuwsbericht

03 november 2022

Dinsdag 1 november 2022 is de officiële bekendmaking geweest van het schrappen van de beleidsregels in de Wet BIG over de tweejaar-werkonderbrekingseis (Staatsblad 2022, 422 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)).

In deze wijziging wordt per 1 december 2022 de zogenaamde tweejaars-werkonderbrekingseis uit het besluit periodieke registratie geschrapt. Vanaf dan zal alle relevante werkervaring die binnen de 5 jaar voor de Uiterste Herregistratie Datum (UHD) valt meegeteld worden. Ook wanneer een zorgverlener een werkonderbreking van meer dan twee jaar heeft ondervonden. Hiermee wordt het dus makkelijker voor zorgverleners om van de werkervaringseis gebruik te maken om te herregistreren.

Wat is de tweejaar-werkonderbrekingseis?

Werkervaringen opgedaan in de 5 jaar voorafgaand aan de uiterste herregistratiedatum mogen meetellen voor herregistratie. Het is daarbij toegestaan het werk tussentijds één of meerdere keren te onderbreken. Maar hierbij geldt op dit moment: 

  • dat een onderbreking maximaal twee jaar aaneengesloten mag zijn en dat er in de overige tijd voldoende uren zijn gewerkt om de urennorm te halen. 
  • bij een werkonderbreking langer dan twee jaar, mag de werkervaring die is opgedaan vóór de werkonderbreking niet meer meetellen voor herregistratie.

Per 1 december 2022 zal de eis dat gewerkte uren vóór een werkonderbreking van meer dan twee jaar niet mee mogen tellen, worden afgeschaft.

Heb jij op dit moment – bijvoorbeeld door langdurige ziekte – te maken gehad met een werkonderbreking van meer dan twee jaar, dan mochten de gewerkte uren vóór deze werkonderbreking tot dit moment niet meetellen voor jouw aanvraag herregistratie. Ondanks dat het schrappen van de tweejaar-werkonderbrekingseis pas per 1 december in gaat, is het vanaf nu al mogelijk een aanvraag voor herregistratie (digitaal) in te dienen met een werkonderbreking van twee jaar of meer. Het gaat om een reguliere aanvraag voor BIG-herregistratie en kan digitaal via ‘Mijn BIG-register’ ingediend worden.