Nieuwsbericht

25 juni 2018

Op woensdag 20 juni vond de procedurevergadering van de Vaste Kamercommissie VWS plaats. Tijdens deze procedurevergadering stond onder andere de brief van de Minister over de situatie van Treant op de agenda.

Inmiddels zijn er twee Algemeen Overleggen aangekondigd. Dit zijn:

 1. Acute zorg/ambulancezorg
 2. Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg
Twee momenten na het zomerreces om de casus Treant en concentratie van zorg onder de aandacht te brengen bij de Tweede Kamer. De KNOV zal bij de woordvoerders van de Tweede Kamer blijven aandringen op het openhouden van de locaties in Hoogeveen en Stadskanaal.

Debat Tweede Kamer

Op 13 juni heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de positie van regionale ziekenhuizen. Het nieuwsbericht van 14 juni gaf een korte weergave van dit debat, met daarbij een link naar het stenografisch verslag.

Tijdens het debat zijn verschillende moties ingediend, waarover vorige week is gestemd. De – voor ons relevante – aangenomen moties zijn:

 • De motie-Van den Berg/Kerstens (27295, 167).
  Deze motie verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat er ook een (leefbaarheids-)analyse wordt uitgevoerd, waarbij gekeken wordt naar de effecten op de keten, zodat de belangen van burgers op het gebied van behoud van leefbaarheid van de regio worden meegenomen bij het opstellen en beoordelen van het kwaliteitskader spoedzorg.
 • De motie-Van den Berg/Ellemeet (27295, nr. 157).
  Deze motie verzoekt de regering om te stimuleren dat er in krimpregio's netwerkbijeenkomsten en zorgtafels worden georganiseerd, zoals de door Drenthe opgezette regionale zorgtafel, en te bevorderen dat naast zorgpartijen ook inwoners en lokale en regionale besturen hierbij worden betrokken.
 • De motie-Ellemeet c.s. (27295, nr. 161).
  Deze motie verzoekt de regering, het onderzoek over de oorzaken van de tekorten aan artsen in de regio zo spoedig mogelijk uit te voeren en de Kamer hierover te informeren.
 • De motie-Dik-Faber (27295, nr. 162).
  Deze motie verzoekt de regering, de Kamer te informeren op welke wijze de IGJ in haar toezicht op het voorgenomen besluit van Treant de betrokkenheid van belanghebbenden meeweegt en daarbij ook aan te geven welke belanghebbenden de IGJ hierbij onderscheidt.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in de Treant situatie.