Nieuwsbericht

20 april 2021

In maart informeerden we je over de intentieverklaring die tussen KNOV en BEN getekend is om te komen tot één toekomstregister voor echo’s. Zorgverzekeraars sturen aan op één register en hebben nadrukkelijk voor het register van BEN gekozen zoals ook blijkt uit de inkoopvoorwaarden die afgelopen 1 april zijn gepubliceerd. Daarmee worden we feitelijk gedwongen ons register in dat van BEN op te laten nemen. Uiteraard zijn wij, net als velen van jullie, niet blij met deze uitkomst, maar zullen nu met de ontstane situatie zo goed mogelijk om moeten gaan. Inmiddels hebben we veel reacties ontvangen uit het land. Dank daarvoor! Deze steunen ons in de gesprekken die we voeren met zowel BEN als de zorgverzekeraars. Onderstaand gaan we graag nog wat dieper in op de stand van zaken en het vervolgproces.

Wat is nu de stand van zaken?

We zetten graag de feiten nog even op een rij:

  • De KNOV heeft sinds januari 2020 een kwaliteitsregister voor basisechoscopie. In dit register staan begin april 2021 ongeveer 700 verloskundigen die ook echoscopist zijn.
  • De BEN heeft 850 leden, waarvan er momenteel 653 zijn opgenomen in het kwaliteitsregister voor basisechoscopie. In dit register staan ongeveer mensen opgenomen (bron: website van BEN). Bekend is dat een deel van hen verloskundigen zijn die tevens lid zijn van de KNOV.
  • In het register van BEN kun je je registreren voor twee deelregisters: termijn en/of biometrie. Je hoeft je dus niet voor beide aan te melden en op beide onderdelen 100 echo’s te doen.
  • Het register van de KNOV kent een registratieperiode van 5 jaar, met 2 logboeken die je moet aanleveren. Dat van BEN kent een registratieperiode van 2 jaar met één logboekbeoordeling. Voor het overige zijn –naast de volumenorm– de beide registers nagenoeg identiek.
  • Voor beide deelregisters van BEN geldt een volumenorm van 100 echo’s per jaar. BEN hanteert in haar huidige reglement uitzonderingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld plattelandsgebieden. De norm is door BEN vastgelegd in haar reglementen. De beroepsgroep (lees: leden van BEN) hebben hiermee ingestemd. Een wijziging van de normen is dan ook voorbehouden aan BEN.
  • Voor iedere echo staat 20 minuten. Als je beide echo’s uitvoert en de volumenormen haalt en vakanties etc. niet meerekent, ben je dus per maand ruim 5,5 uur kwijt aan echo’s. Dat is iets minder dan 1,5 uur per week. Als je alleen termijn- of alleen biometrie-echo’s uitvoert, ben je hier de helft van de tijd aan kwijt.

Waar staat de KNOV voor?

De KNOV zijn we samen: leden, bestuur en bureau. De KNOV staat voor de beste geboortezorg en wil dit bereiken in samenspraak met alle betrokkenen. Met de totstandkoming van ons eigen echoregister hebben we met en voor leden een kwaliteitsslag gemaakt voor de basisechoscopie. We stonden en staan achter het register dat we ontwikkeld hebben en dat goed functioneert. Dat er winst te boeken valt op de kwaliteit van de basisechoscopie concluderen we uit ons register: in 2020 zijn 58 logboeken beoordeeld; 22 daarvan zijn in eerste aanleg als voldoende beoordeeld. Dit is geen wetenschappelijk bewijs, maar een indicatie dat het niet altijd goed gaat. Degenen die een onvoldoende beoordeling kregen kunnen zichzelf bijscholen om de kwaliteit te verbeteren. Dit is een goed voorbeeld van hoe we ons werk steeds weer verbeteren.

We zien dat veel verloskundigen graag ingeschreven staan in het register van de KNOV. Ondanks de berichtgeving in maart hebben zich sinds 1 januari 2021 150-200 verloskundigen bij ons ingeschreven en de teller blijft oplopen. De geluiden van leden op de berichtgeving zijn divers. Veel reacties komen van leden die het (vooral) niet eens zijn met de volumenorm van BEN. We horen óók geluiden van verloskundigen die het een goede ontwikkeling vinden; zij geven aan dat een kortere cyclus en de volumenorm zoals BEN die hanteert, bijdragen aan de kwaliteit van de echoscopie. In het jaarplan 2021 van de KNOV is opgenomen dat we toewerken naar één register voor basisechoscopie in Nederland. De afspraak in het jaarplan is dat we daarom intensief met BEN gaan samenwerken om dit te realiseren.

KNOV stuurt brief aan zorgverzekeraars

Eerder hebben we jullie al laten weten dat zorgverzekeraars van mening zijn dat volumenormen de kwaliteit van de zorg verbeteren. Dat zien we ook in andere zorgdomeinen. Zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht te sturen op kwaliteit van zorg. Daar worden ze steeds meer op aangesproken. Nu het de KNOV en BEN eerder niet gelukt is om op één lijn te komen, hebben zorgverzekeraars die keuze gemaakt en hebben voor het register van BEN gekozen zoals ook blijkt uit hun nieuwe inkoopvoorwaarden. Daar zijn ze in de IVOZ-en, overleggen op directieniveau en op tal van andere momenten heel duidelijk over geweest. We hebben hen op diverse manieren trachten te overtuigen dat volumenormen niet per definitie tot een betere kwaliteit leiden. Helaas hebben wij hen daarvan niet weten te overtuigen en dat zien we als een grote domper. In reactie op deze gang van zaken hebben wij de zorgverzekeraars recent een brief gestuurd, waarin we onze bezwaren nogmaals kenbaar maken. We zijn nu in afwachting van hun reactie. Lees onderstaand de brief die we hebben gestuurd.

Wat is de insteek van de samenwerking met BEN?

Alles overziend hebben we begin van dit jaar gemeend te kiezen voor een samenwerking met BEN. Om in hun register de belangen van verloskundig-echoscopisten zo goed mogelijk te borgen. Dat doen we door in te zetten op borging van hun belangen in de statuten en reglementen van BEN. Mochten zorgverzekeraars bij hun standpunt blijven dat ze kiezen voor de BEN – met volumenorm-, dan vinden wij het belangrijk dat verloskundigen de tijd krijgen om aan de gestelde norm te kunnen voldoen. In dat geval zou er een overgangstermijn moeten komen.

Hoe is dit besluit tot stand gekomen?

Tijdens de IVOZ in september bleek dat de zorgverzekeraars op volumenormen stuurden. We hebben toen een werkgroep van 5 leden geformeerd en 2 keer uitgebreid met de zorgverzekeraars gesproken over de volumenormen. Aangegeven is toen dat deze normen zouden leiden tot praktische problemen in de uitvoering, dat ze niet perse zouden leiden tot betere kwaliteit van zorg (wij konden in ieder geval geen wetenschappelijk bewijs vinden), zou leiden tot versnippering van de zorg (niet iedere verloskundige kan meer echo’s uitvoeren) en zou leiden tot capaciteitsproblemen in dunbevolkte gebieden. Ook werd aangegeven dat als er al een norm zou komen, deze ook zou moeten gelden voor de tweedelijn/medisch specialisten. Separaat hebben we met VGZ gesproken, maar die waren niet ontvankelijk voor welk argument dan ook. Alles overziend hebben we toen besloten te gaan samenwerken met BEN. Hierover heeft ook nog overleg plaatsgevonden met het beleidsorgaan kwaliteitsregisters en aanvullend hebben we nog met enkele leden gebeld. Uit de gesprekken kwam naar voeren dat in het geval wij niet onder de normen mochten uitkomen, een samenwerking met BEN de enige resterende optie is. Daarbij gaf een enkeling ook aan dat het de kwaliteit van de geboortezorg zeker ten goede zou komen als er één register zou komen met volumenormen.

Wat gaat er nu gebeuren?

We wachten nog op een concreet aanbod van BEN. Zij moeten aangeven hoe ze het ‘warme welkom’ willen realiseren. Ook hebben we BEN, namens de leden van de KNOV, vragen gesteld. We hebben nog niet alle antwoorden ontvangen; zodra die er zijn, zullen we ze via de website publiceren. We zullen, met al jullie input, de voorstellen van BEN beoordelen. We betrekken hier de werkgroepleden van afgelopen najaar actief bij. Vanzelfsprekend zetten we in op een zo goed mogelijke uitkomst voor verloskundigen. De onderhandelingen met BEN leiden uiteindelijk tot een voorstel dat in de ALV van BEN (27 mei) en de KNOV (25 jun) wordt voorgelegd. De leden van beide verenigingen (waarbij dus een grote overlap zit) stemmen in met de voorstellen. Voorafgaand zal de KNOV medio mei een webinar organiseren om de voorstellen nader toe te lichten. We zijn met BEN in gesprek om dit gezamenlijk te doen.

Mocht de ALV van de KNOV niet instemmen met het voorstel, dan blijft het kwaliteitsregister basisechoscopie bestaan. In dat geval zullen we wel een kostendekkend tarief moeten gaan invoeren. Vanwege de eis van zorgverzekeraars is een inschrijving bij BEN daarnaast ook nodig. Wetend dat de zorgverzekeraars in hun inkoopvoorwaarden voor het register van BEN hebben gekozen, is het af te vragen of behoud van ons register verstandig is en of we niet veel beter moeten kijken naar een goede invulling van een gezamenlijk register.