Nieuwsbericht

19 mei 2022

Tijdens de ALV van 24 juni ligt de vraag voor aan leden in te stemmen met de beëindiging van het KNOV echoregister per 1-1-2023 en het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de BEN. In februari en maart jl. hebben leden via een ledenraadpleging de mogelijkheid gekregen hier hun mening over te geven. Ruim 70% heeft ingestemd met:

  • de afspraken die de KNOV en de BEN hebben gemaakt over het (nieuwe) Kwaliteitsregister Basisechoscopie, zonder volumenorm en met mede zeggenschap voor de verloskundige-echoscopist over de kwaliteitseisen
  • het opheffen van het Kwaliteitsregister Basisechoscopie van de KNOV per 1-1-2023

Behoud zeggenschap over kwaliteit basisechoscopie
Met deze wijziging behouden verloskundigen zeggenschap over de kwaliteit van de basisechoscopie. Bovendien draagt het bij aan betere en uniforme afspraken en inkoopcriteria voor zorgverzekeraars. De afgelopen jaren is er steeds sprake geweest van een keuze tussen twee registers. Zorgverzekeraars hebben daarmee zelf de keuze in hun inkoop, waarbij zij kiezen voor de voor hen beste optie. De zorgverzekeraars hebben in het verleden al voor het BEN register gekozen en doen dit ook voor de toekomst. Met één gezamenlijk register, waarbij ook de zeggenschap van de verloskundige wordt geborgd, krijgen juist de zorgverleners meer invloed. De keuze voor de zorgverzekeraar verdwijnt en (verloskundige) echoscopisten gaan zelf over de kwaliteit. Zo hebben zij samen bepaald dat er geen volumenorm in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie is opgenomen.

Doel samenwerking KNOV en BEN
Het doel van de samenwerking tussen KNOV en BEN is een verbetering van de kwaliteit van de obstetrische basisechoscopie in de geboortezorg. Daartoe wordt een onafhankelijke kwaliteitscommissie met een eigen reglement ingericht, die de kwaliteitseisen per 1-1-2023 zal bepalen. De KNOV levert, net als de BEN, een afvaardiging van leden in de kwaliteitscommissie. Een oproep volgt zo spoedig mogelijk. De BEN is verantwoordelijk voor beheer en uitvoering van het kwaliteitsregister.


Liggingsecho/placenta lokalisatie
De liggingsecho opgenomen onder biometrie in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie van de BEN. Daarvoor geldt geen volumenorm.

Verloskundige-echoscopisten verschillen van mening over de opname van de liggingsecho onder biometrie. Een deel van de verloskundige-echoscopisten is van mening dat bij echoscopisch onderzoek in het 2e/3e trimester -onafhankelijk van de indicatie- gekeken moet worden naar foetale biometrie. Mede omdat uit perinatale audits dikwijls het belang van een compleet echoscopisch onderzoek benadrukt wordt. Anderen zijn van mening dat deze echo’s ook van toegevoegde waarde zijn als er alleen gekeken wordt naar de ligging van de baby, daar zijn soms expliciet regionale afspraken over gemaakt.

De liggingsecho is onderdeel van de basisechografie en wordt als zodanig vergoed door de zorgverzekeraar. De KNOV is voornemens in samenspraak met de BEN de nog in te stellen kwaliteitscommissie verzoeken zich te buigen over dit vraagstuk.

Placenta lokalisatie valt in de nieuwe nog niet geïmplementeerde leidraad TTSEO 3.0 onder het bereik van het tweede trimester SEO en dus buiten het bereik van basisechoscopie. Er is verschil van inzicht hoe hiermee om te gaan voor de periode tot het moment van inwerkingtreding van de leidraad. De KNOV is ook voornemens over dit vraagstuk met betrokkenen in gesprek te gaan.

Wij zijn ons bewust van de problemen waar verloskundige-echoscopisten tegenaan lopen met betrekking tot de declaratie van bovenstaande echo’s. In het belang van onze leden zijn we hierover in overleg.

BIG-register herregistratie en herziening
Het beroep verloskundige is opgenomen als een artikel 3-beroep in de Wet BIG. Het beroep echoscopist niet. Verloskundige-echoscopisten, die vooral echo’s maken, blijven ingeschreven volgens de wet BIG als zij voldoen aan de urennorm. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen van de KNOV is niet gekoppeld aan de BIG registratie van verloskundigen en telt dus niet mee voor de BIG-herregistratie van verloskundigen.

Voor herregistratie moet iedere verloskundige in vijf jaar 2.080 uur als verloskundige hebben gewerkt. Dit is ongeveer acht uur per week. De registratie is van belang voor het zelfstandig kunnen uitvoeren van de vaginale echo onderzoeken. Voor verloskundige-echoscopisten en echoscopisten die enkel echo onderzoeken uitvoeren op aanvraag van een arts of verloskundige, is de BIG-registratie niet nodig voor de bevoegdheid om vaginale echo onderzoeken te verrichten, mits uiteraard bekwaam.

De wet BIG zal herzien worden. Een wettelijk verplichte deskundigheidsbevordering kan ongelijkheid binnen de beroepsgroep tegengaan. Echter de minister schrijft in zijn brief aan de kamer dat de wettelijke borging van een kwaliteitsregister niet zijn wens is.

Vragen?  
Heb je vragen over het Kwaliteitsregister Basisechoscopie? Stuur dan een mail naar de BEN via kwaliteit@echoscopisten.nl.