Nieuwsbericht

01 mei 2023

Op 11 april is de monitor Kansrijke Start 2022 gedeeld door de staatssecretaris met een Voortgangsrapportage. In dit bericht vind je een samenvatting van de rapportage met een focus op voor verloskundigen belangrijke onderwerpen. 

Landelijk is een stijging van het aantal lokale coalities Kansrijke Start zichtbaar, waarbij zowel de verloskundige beroepsgroep als de jeugdgezondheidszorg als samenwerkingspartners steeds meer en beter in beeld zijn bij gemeenten. Geleidelijk is er ook een toename te zien van het aantal betrokken VSVs, ziekenhuizen en POP-polis. Ervaringsdeskundigen zijn nog relatief weinig in beeld.  

In het percentage kinderen dat geboren wordt in een kwetsbare situatie is een lichte daling te zien, wat vooral verklaard wordt door een daling van de geboortes in de groep met problematische schulden. Tevens is er een lichte daling in vroeggeboortes, en kinderen met een laag geboortegewicht. Het aantal vrouwen wat zich meldt voor verloskundige zorg vóór 10 weken zwangerschap neemt iets toe.  

Het door verloskundigen aangeboden programma CenteringZwangerschap is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Het aanbod CenteringOuderschap ligt beduidend lager, maar neemt ook toe.  

Daarnaast is er een toename van het aantal gemeentes wat Voorzorg, een intensief ondersteunend programma binnen de JGZ, aanbiedt.  

Een duidelijke toename is er van het aantal gemeenten wat het prenataal huisbezoek (PHB) aanbiedt, wat gezien de wettelijke verplichting sinds 1 juli 2022 ook logisch is. De termijn waarbij dit PHB wordt afgelegd lijkt ten opzichte van eerdere jaren wat vroeger in de zwangerschap te zijn. 

Het programma Nu Niet Zwanger, waarbij medewerkers van het sociaal domein gestimuleerd worden om te spreken over een al dan niet bestaande kinderwens is in steeds meer gemeenten beschikbaar. Het doel is het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen in situaties waar géén kinderwens is, en het bieden van ondersteuning op maat indien er een kinderwens bestaat. 

Meer weten?

Bekijk hier de Kamerbrief bij de Zesde Voortgangsrapportage en Monitor Kansrijke start 2022.