Nieuwsbericht

01 april 2021

KNOV en Perined vinden het niet wenselijk dat de softwareleveranciers van de Verloskundige Informatiesystemen (VIS-en) Onatal, Orfeus en Vrumun de kosten voor het aanpassen van de Perined-aanlevering aan de informatiestandaard doorberekenen aan verloskundigenpraktijken. Deze intentie hebben zij uitgesproken. De KNOV doet er alles aan om een oplossing te vinden voor de korte en lange termijn. We zijn niet gediend van deze ontwikkeling. Hieronder lichten we de situatie toe.

Vanaf dit jaar is een nieuwe informatiestandaard (dataset/kernset 2.3) verplicht om een deel van de in het dossier geregistreerde gegevens naar Perined te sturen via een HL7-v3 bericht. De huidige afspraak is dat dataset 2.3 in alle softwaresystemen is ingebouwd, waardoor iedereen in de geboortezorg gegevens op dezelfde manier registreert. Samen met de berichtenstandaard HL7-v3 kunnen zo gegevens eenduidig worden uitgewisseld.

Geen goede afspraken over kosten

Helaas zijn er van tevoren geen goede afspraken gemaakt over de kosten. Er is nergens vastgelegd hoe de extra ontwikkelkosten van de nieuwe informatiestandaard worden bekostigd. De softwareleveranciers zijn echter wel gaan
bouwen en hebben kosten gemaakt, die moeten worden betaald. Daarom moet er nu achteraf gekeken worden hoe deze worden bekostigd.

De softwareleveranciers geven aan dat het abonnementstarief dat verloskundigen betalen voor het gebruik van hun software, hiervoor niet toereikend is. Bij de VIS-en lijkt er nu voor gekozen deze investering terug te verdienen door een extra bijdrage per bericht te vragen. Dit gaat mogelijk ook voor andere softwarediensten gelden.

Waarom KNOV en Perined de kosten niet voor rekening kunnen nemen

De KNOV en Perined kunnen de kosten niet voor hun rekening nemen. Van de afdracht die verloskundigenpraktijken jaarlijks aan de KNOV doen gaat een klein deel naar Perined. Deze jaarlijkse afdracht van de KNOV aan Perined is bedoeld voor de uitvoering van reguliere werkzaamheden door Perined, niet voor de ontwikkeling van software door VIS-en. De reguliere werkzaamheden zijn het
verzamelen, verwerken van en rapporteren over aangeleverde data, en waar nodig
doen van aanvullend onderzoek.

Net als de aanleverende softwaresystemen moest ook Perined naar middelen zoeken om het eigen systeem aan de nieuwe informatiestandaard aan te passen. De overheidssubsidie die Perined ontvangt, biedt geen ruimte om aanpassingen bij de verschillende aanleverende eerste- en tweedelijns systemen
te financieren. En ook al zou dat wel het geval zijn, een overheidssubsidie mag – kort gezegd – alleen voor algemene doelen ingezet worden en niet om individuele softwareleveranciers te ondersteunen, hoe wenselijk dat in specifieke situaties ook zou kunnen zijn.

Poging financiering eenmalige projectbijdragen

De KNOV vindt dat leden niet belast moeten worden met de extra kosten. Wij hebben, als landelijke partij, in samenwerking met Babyconnect en Perined geprobeerd noodzakelijke ICT-investeringen in de eerstelijnsverloskunde via eenmalige bijdragen aan VIS-brede projecten te laten financieren. Deze optie leek ten tijde van de laatste ALV een goede kans te bieden waardoor we toen voorzichtig
positief waren. Het is uiteindelijk niet gelukt. In een versnipperd ICT-landschap als de geboortezorg bleek het te ingewikkeld projecten te formuleren die VIS-breed toe te passen zijn en toch een adequate bijdrage leveren aan VIS-specifieke ontwikkeling en aanpassing.

KNOV maakt zich hard voor realistisch ICT-deel in het tarief

Bij de totstandkoming van een tarief voor eerstelijnsverloskunde wordt naar verschillende kostencomponenten gekeken. Toen jaren geleden het huidige tarief in de steigers werd gezet, was elektronische gegevensuitwisseling naar andere zorgverleners, naar zorgverzekeraars en naar landelijke kwaliteitsregistraties niet zo omvangrijk en daardoor ook niet zo duur. ICT is inmiddels onmisbaar, maar ook complex en duur geworden. Daarbij zien we ook dat het ICT-deel in het tarief de afgelopen jaren niet is meegegroeid vergeleken met andere beroepsgroepen in de zorg. Het RIVM bracht onlangs een rapport uit waarin de aanbeveling staat dat er meer geld moet naar ICT ten behoeve van een betere geboortezorg. Hier moet dus iets veranderen.

Samen met Perined zet de KNOV zich in om het tarief voor eerstelijnsverloskunde, ook voor ICT op het juiste peil te brengen. We zijn hierover in gesprek met VWS. Verder volgen er de komende tijd meer gesprekken met betrokken partijen. Wij houden jullie in de komende nieuwsbrieven op de hoogte van de vorderingen op dit dossier.