Nieuwsbericht

25 januari 2018

De afgelopen jaren is de babysterfte in Nederland aanzienlijk gedaald. Dit is een opsteker voor alle professionals in de geboortezorg, die de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan betere samenwerking, preventie en cliëntgerichte zorg. In de geboortezorg is de laatste jaren flink geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking. Door zorgprofessionals in het hele land wordt nu samengewerkt in regionale verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV's). In 2016 is de zorgstandaard voor integrale geboortezorg (ZIG) vastgesteld. Het veld is in 2017 gestart met de implementatie van deze Zorgstandaard.

Verwacht wordt dat samenwerking in zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte hierdoor een extra impuls krijgen en dat dit zal bijdragen aan een verdere verbetering van de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland en een verdere vermindering van de babysterfte in Nederland.

De cijfers over de ontwikkelingen in de geboortezorg zijn op 24 januari 2017 door Perined bekend gemaakt in haar jaarlijkse rapportage 'Geboortezorg in Nederland'. In deze rapportage wordt ook de ontwikkeling van de perinatale sterfte verder toegelicht

Inzicht in achterliggende oorzaken gewenst

De gepresenteerde cijfers van Perined geven trends en ontwikkelingen in de geboortezorg weer, maar geven geen inzicht in de achterliggende oorzaken voor die ontwikkelingen. Om de geboortezorg verder te kunnen verbeteren is meer inzicht in de achterliggende oorzaken zeer gewenst. Immers goede geboortezorg vereist een brede maatschappelijke inspanning van professionals in zorg en hulpverlening, overheden, gemeenten, bedrijfsleven en burgers.

Samen bevalt beter

De samenwerkende partijen in de geboortezorg – KNOV, BO Geboortezorg, NVOG, NVK, NVZ, ZN, en Patiëntenfederatie Nederland – hebben hun gezamenlijke ambitie verwoord in de 'Agenda voor de geboortezorg 2018 – 2022'. Met als doel dat iedere moeder, kind en gezin de beste start krijgt die er is.

We vinden dat er verder moet worden gekeken dan zwangerschap en bevalling alleen. Sociaal economische factoren spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de kans op het krijgen van een gezond kind met goede toekomstperspectieven. Daarom pleiten we voor integrale zorg en preventie rondom zwangerschap en geboorte door samenwerking met het gehele sociale domein.

Investeren in een goed begin legt de basis voor levenslang een betere gezondheid, vitaliteit en arbeidsproductiviteit. Het komt de hele samenleving ten goede en bespaart de maatschappij veel kosten.

Gezamenlijk bericht van het College Perinatale Zorg (CPZ)

Dit bericht is opgesteld door het CPZ. Het CPZ is de netwerkorganisatie van de veldpartijen KNOV, BO Geboortezorg, NVOG, NVK, NVZ, ZN, Patiëntenfederatie Nederland, waarin zij zich samen inzetten voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte.