Nieuwsbericht

05 december 2019

Vanaf de ALV op 18 december 2019 wordt digitaal stemmen ingevoerd.

De procedure voor het digitaal stemmen, inclusief de mogelijkheid tot stemmen vooraf, is vastgelegd in de statuten en besloten door de ALV op 21 juni 2019. Het motief om digitaal stemmen mogelijk te maken, ook vooraf, is democratisch van aard. Hiermee worden alle leden in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen, ook als zij hier op het moment dat de ALV plaatsvindt niet toe in staat zijn, bijvoorbeeld omdat ze een dienst hebben.

Het digitaal stemmen vervangt het machtigen voor het afgeven van een stem aan een ander lid. Tot en met de vorige ALV was dat de procedure die de KNOV hanteerde om alle leden in de gelegenheid te stellen om hun stem uit te brengen. Ook bij het afgeven van een machtiging maak je vooraf je keuze, zonder dat je zelf de beraadslagingen op ALV hebt kunnen volgen.

De stukken waarover op de ALV gestemd wordt zijn vier weken voorafgaande aan de ALV op de website van de KNOV gepubliceerd. Er is dus tijd om als leden hierover van gedachten te wisselen. Of de stukken zoals ze voor liggen voldoende zijn een keuze te maken of dat er nog een toelichting nodig is, kan ieder lid voor zichzelf bepalen.

Zodra u uw stem heeft uitgebracht is deze definitief en kan niet meer gewijzigd worden. De stemming verloopt anoniem. Het systeem legt vast welke kiescode is gebruikt, zodat deze niet een tweede keer kan worden gebruikt. Het systeem legt los daarvan vast welke keuze is gemaakt. Die keuze is niet meer te herleiden naar degene die de stem heeft uitgebracht. Wijzigen van een stem is daardoor technisch onmogelijk.

U kunt digitaal stemmen over de voorstellen van de ALV december 2019 vanaf het moment dat u op 11 december daarvoor een uitnodigingsmail ontvangt. U kunt, in aanwezigheid op de ALV maar ook vanaf een andere plaats, stemmen totdat de voorzitter heeft vastgesteld dat de stemming is gesloten op 18 december 2019.

Amendementen en ledenvoorstellen dienen volgens het huishoudelijk reglement en het reglement van orde van de ALV twee weken voorafgaand aan de ALV bij het bestuur te zijn ingediend zodat deze nog voor het openen van de stemming aan de stukken kunnen worden toegevoegd en hierover ook meteen gestemd kan worden.

Dit hangt overigens niet samen met het digitaal stemmen, dit stond al in betreffende reglementen.