Nieuwsbericht

17 juli 2018

De NZa heeft de beleidsregel verloskunde 2019 en de prestaties en maximumtarieven verloskunde 2019 gepubliceerd. Wij informeren u over de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2019.

In de gepubliceerde maximumtarieven zijn de correcties reeds verwerkt op basis van het besluit van de NZa op bezwaar tarieven verloskunde 2018.

Wijzigingen 2019

De maximumtarieven voor de verloskundige zorg gaan licht omhoog in 2019. Daarnaast komt er meer ruimte voor maatwerkafspraken en zijn de postcodelijsten voor achterstandswijken aangepast.

De NZa regelgeving monodisciplinaire geboortezorg voor het jaar 2019 is gepubliceerd op de website van de NZa.

Postcodelijsten 2019

Minister Bruno Bruins heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen uit de huisartszorg. In dit akkoord is afgesproken dat er extra geïnvesteerd wordt in de zorg in achterstandswijken. Dat wordt geëffectueerd door de grens in de postcodelijst op te rekken van 922.000 naar 1.500.000 inwoners. Dat is een stijging van 62,7%.

De KNOV is verheugd dat deze stijging ook voor de verloskunde zal gelden per 2019 zodat er meer ruimte komt voor zorg in achterstandswijken. Feitelijk zal dit betekenen dat de postcodelijsten per 2019 herzien worden en nu ook in de tariefbeschikking te vinden zijn. Een groot aantal praktijken zal door de nieuwe systematiek ten opzicht van de laatste herziening (deze heeft plaatsgevonden in 2012) nu het achterstandstarief per 2019 gaan ontvangen. Een beperkt aantal praktijken zal echter ook het achterstandstarief voor een deel van haar cliënten verliezen. Voor enkele praktijken met een grote impact als gevolg van deze aanpassing, kijkt de NZa onder voorwaarden naar een tijdelijke overgangsregeling op maat.

Introductie van max-maxtarief voor de verloskunde per 2019

Naast het reguliere maximumtarief wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om een tweede hoger maximumtarief (het max-maximumtarief) per prestatie af te spreken en in rekening te brengen. Deze max-maximumtarieven maken innovatie en specifieke kwaliteitsafspraken mogelijk. Het gebruik van het max-maximumtarief is niet verplicht over te nemen door zorgverzekeraars. De NZa stelt als enige voorwaarde dat in alle gevallen sprake moet zijn van een schriftelijke overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar over de toepassing van het aanvullende maximum. Eventuele aanvullende voorwaarden die gelden om het aanvullende maximum (ten hoogste 10%) in rekening te brengen, zijn ter lokale invulling aan de zorgverzekeraar en zorgaanbieder.

Met het invoeren van het max-maxtarief voor verloskunde, sluit de verloskunde nu aan bij de wijze waarop het tarief in andere eerstelijnssectoren, de curatieve GGZ en de medisch specialistische zorg is ingevuld. De ruimte in de tarieven kan daarnaast ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld het maken van innovatieve afspraken, het bevorderen van de samenwerking en professionalisering binnen de verloskundige keten en het meekijkconsult. De KNOV denkt daarbij ook aan afspraken over Centering Pregnancy en e-health.

Beslissing NZa tarieven 2018

De NZa heeft uitspraak gedaan naar aanleiding van de hoorzitting tarieven 2018.