Nieuwsbericht

26 april 2021

Vanmiddag op 26 april is aan Marianne Prins een Koninklijke onderscheiding uitgereikt door de burgemeester van Amsterdam. Ook Koos van der Velden heeft een lintje gekregen. Beiden zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Marianne Prins heeft deze onderscheiding gekregen als erkenning voor haar grote bijdrage in de afgelopen bijna veertig jaar aan het behoud en de doorontwikkeling van de Nederlandse verloskunde. Naast haar werk als verloskundige en als docent aan de opleiding in Amsterdam, heeft zij in belangrijke mate bijgedragen aan de modernisering van de opleiding en de curriculumontwikkeling. Ook heeft zij het wetenschappelijk denken en -onderzoek binnen de opleiding geïntroduceerd en ontwikkeld; niet alleen binnen de Amsterdamse opleiding (eerst bij de KVV en later bij AVAG) maar binnen álle verloskunde opleidingen in ons land. Zij was verder (mede)auteur van vijf drukken van het handboek ‘Praktische Verloskunde’ en actief in landelijke werkgroepen en overlegorganen van de KNOV en daarbuiten.

Belangrijk rolmodel

Marianne is hiermee van groot belang geweest voor de kennisoverdracht aan nieuwe generaties beroepsbeoefenaren in de verloskunde. Voor de studenten aan de opleiding was zij door haar persoonlijkheid een enorme stimulans en een rolmodel. Zij speelde (en speelt ondanks haar recente pensionering nog steeds) binnen en buiten de opleiding én in de geschiedenis van de Nederlandse verloskunde een belangrijke rol.

Terugkijken

De onderscheiding is vanuit AVAG aangevraagd en ondersteund door een groot aantal personen vanuit opleiding en onderwijs, vanuit de wetenschap en vanuit de beroepsorganisaties en het werkveld.

Voor geïnteresseerden is de livestream van de uitreiking via de website van AVAG terug te zien.

Koos van der Velden

Prof. Dr. Koos Van der Velden heeft zich jarenlang, geheel belangeloos en op persoonlijke titel ingezet voor verbetering van de geboortezorg en de unieke positie van verloskundigen hierin. Sinds 2008 tot heden is hij actief als voorzitter van de expertgroep Zwangerschap en Geboorte. Daarnaast is hij lid van de programmacommissie Zwangerschap en Geboorte van ZonMW, de expertgroep preventie, de coalitie Kansrijke Start.
Altijd kunnen wij als vereniging een beroep op hem doen om mee te denken met de KNOV over de manier waarop we de beste geboortezorg in Nederland kunnen realiseren. Koos staat bij ons bekend als een verbinder tussen zorgprofessionals, waarbij hij de belangen van cliënten/patiënten als uitgangspunt neemt, oog heeft voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de zorg en daarmee voor preventie en zorg dicht bij huis. De KNOV steunde daarom ook van harte de aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding van Koos.