Nieuwsbericht

06 december 2019

De samenwerking tussen zorg- en hulpverleners rondom kwetsbare ouderen, zwangere vrouwen en jonge kinderen in de wijk wordt belemmerd door gebrekkige gegevensuitwisseling.

Daarom gingen op 28 november jl. negen landelijke organisaties in de eerstelijnszorg tijdens het Eerstelijnscafé in gesprek met vertegenwoordigers van onder meer patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, (semi-) overheid en politiek over de problemen die zorgverleners ervaren en oplossingsrichtingen.

Problemen door gebrekkige informatieoverdracht

Problemen die Myrna Knol, aanwezige verloskundige, ervaart door gebrekkige
informatieoverdracht zijn bijna identiek aan die van de andere beroepsgroepen. ‘Ik volg de zwangere, doe onderzoeken, maak echo’s en noteer mijn bevindingen in het dossier. Dat geef ik op papier mee aan de zwangere, zodat zij dit met de huisarts, de gynaecoloog of andere betrokken zorgverleners kan delen. Maar papier vergeet je wel eens, en de informatie moet worden overgetikt in het eigen zorgsysteem. Het gevolg is dat de zwangere haar verhaal opnieuw moet doen en onderzoeken worden overgedaan.’

Investeren in ICT geboortezorg

BabyConnect, het VIPP-programma in de geboortezorg dat communicatie tussen zorgverleners mogelijk moet maken, biedt een mooi vergezicht. Maar voor verloskundigen is het nog niet het ei van Columbus. ‘Je moet een eigen softwarepakket hebben dat daarop kan aansluiten. Er is net voldoende geld om de systemen waar we nu mee werken te onderhouden. Investeringen voor innovaties moeten van onszelf komen en die financiële ruimte hebben we niet.’
Dorine Veldhuyzen, directeur van CareCodex en verantwoordelijk voor BabyConnect, onderschrijft dit. ‘We moeten vaststellen wat verloskundigen nodig hebben en op landelijk niveau in gesprek met de leveranciers. Het is een complex vraagstuk met juridische, financiële, technische en organisatorische uitdagingen. Er is geen hapklare oplossing.’ Wat zou helpen is het opnemen van een structurele vergoeding voor ICT in de tarieven voor verloskundige zorg, een keurmerk voor softwarepakketten en het vergroten van de kennis over software onder verloskundigen.

Versnellen

Quintus Bosman van Nictiz: ‘Zorg- en hulpverleners moeten elkaar bereiken en begrijpen. Het gaat niet alleen om techniek, zorgverleners, beleidsmakers, zorginkopers, en ICT-leveranciers moeten het ook met elkaar eens worden. Welke gegevens wisselen we uit? Welke taal spreken we?’ De Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) waar MedMij standaarden voor ontwikkeld, biedt geen snelle oplossing, stelde Margo Brands van de Patiëntenfederatie resoluut. “Het leveren van goede zorg moet niet afhankelijk zijn van het PGO. Dat zorgt ervoor dat patiënten over hun medische gegevens kunnen beschikken en regie kunnen voeren. De uitwisseling van informatie tussen professionals staat daar los van.”

Verkenner

Hoe dan wel? 'Stuur per direct de verkenner op pad die al door VWS is toegezegd. Laat die vanuit de zorgbehoefte bekijken welke informatie welke zorg- of hulpverlener op welk moment nodig heeft', aldus Arthur Eyck van InEen. 'Als dat in beeld is, kunnen we vaststellen wat er hoe en door wie moet worden vastgelegd en gedeeld om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Vervolgens kan dat technisch worden ingericht.' De slotboodschap aan politiek, overheid, zorgverzekeraars en landelijke organisaties was kort en duidelijk: 'Ga na waar je zelf invloed op hebt en regel het!'