Nieuwsbericht

04 februari 2021

Het kabinet heeft een discussienota geschreven over de toekomst van de zorg. Het doel van de nota is om in gesprek te gaan met partijen binnen en buiten de zorg, reacties te verzamelen en op basis daarvan de Contourennota verder uit te werken. Begin 2021 wordt de discussienota naar de Tweede Kamer gestuurd en gepubliceerd.

De KNOV maakt gebruik van de mogelijkheid om op de discussienota te reageren. De reactietermijnen zijn nu kort en de inhoud is nog vrij hoog over. In de toekomst zal het concreter worden. De KNOV benadrukt dat het belangrijk is om hierover met elkaar in gesprek te blijven en verloskundigen goed te blijven betrekken bij de verdere uitwerking. Breed draagvlak richting de toekomst toe is belangrijk. We moeten het immers met zijn allen doen.

Verloskundigen hebben een unieke plek in de geboortezorg

Vrijwel iedereen heeft in het leven te maken gehad met een verloskundige. Zij is wettelijk aangewezen als poortwachter in de geboortezorg. Verloskundigen werken in de eerste lijn, in samenwerkingsverbanden, in ziekenhuizen. Overal begeleiden ze vrouw, partner en kind vanaf de preconceptie, gedurende de zwangerschap tot en met na de bevalling. Op een zeer bijzonder moment in het leven van een nieuw gezin. Dit maakt de verloskundige bijvoorbeeld bij uitstek geschikt om in te zetten op preventie. Om te werken in een netwerk. Om de zorg elders te ontlasten. We zien de verloskundige als onderdeel van de oplossing voor eventueel toekomstige knelpunten in de zorg.

Kernpunten

De KNOV ziet de volgende belangrijke punten in een eerste schets voor de toekomst van de geboortezorg:

  • De verloskundige neemt een unieke positie in, in de geboortezorg. Waar alle zorgverleners de beste kwaliteit van zorg voor de zwangere vrouw en (ongeboren) kind willen bieden.
  • Er is niet één zwangere vrouw met maar één zorgvraag. De zorgvraag is pluriform en loopt sterk uiteen. De geleverde zorg en de zorgverlener moeten kunnen aansluiten bij deze verschillen.
  • Het RIVM signaleert dat er specifieke groepen zijn, waar door middel van preventie, de zorg fors verbeterd kan worden. Het is belangrijk om deze groepen vrouwen vroegtijdig te begeleiden en hen te helpen met een gezonde zwangerschap: sociale verloskunde. Ook ziet het RIVM mogelijkheden om de kwaliteit beter inzichtelijk te maken. Het rapport biedt een goede basis om de geboortezorg te verbeteren.
  • Uit verschillende onderzoeken blijkt dat continuïteit van zorgverlener ook de kwaliteit van zorg verbetert.
  • De KNOV omarmt de principes van continuïteit van zorgverlener, positieve gezondheid, juiste zorg op de juiste plek en waarde-gedreven zorg. Het verplaatsen van zorg kan aan deze punten een goede bijdrage leveren.
  • Hoe dit precies uitwerkt in de praktijk moeten we gaan ontdekken. Wat het beste werkt, kan afhankelijk zijn van vele factoren. En hoeft niet overal hetzelfde te zijn. Dit vraagt om innovatie en ruimte om te experimenteren.
  • Deze vernieuwing kan tevens bijdragen aan het werkplezier van de verloskundigen. Door ruimte te geven aan de professional om de beste zorg te leveren, waar die ruimte er nu nog niet is.
  • De organisatie en bekostiging zouden deze ontwikkelingen moeten ondersteunen. Het is belangrijk om hier met elkaar een genuanceerd debat over te kunnen voeren en onderbouwde keuzes te maken. Met oog voor de verschillen in de praktijk en de regio.

Hoe verder?

Het betreft een beleidsdocument dat een eerste aanzet geeft om de discussie te starten over de toekomst van de zorg. Er worden nog geen keuzes gemaakt. Het is nog niet in beton gegoten. En er zal nog veel ruimte zijn voor nadere uitwerking naar de toekomst toe. Met onze leden gaan we de toekomst vormgeven. We blijven dus met jullie in gesprek. Mocht je hier zelf actief aan willen bijdragen, ga dan in gesprek met je regiovertegenwoordiger om met hem/haar te kijken wat de toekomst brengt voor jouw regio.