Nieuwsbericht

12 februari 2018

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling. In de praktijk blijkt dat 14% van de Nederlandse kinderen een valse start kent door bijvoorbeeld vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht. Naast lifestyle zijn ook de psychosociale problemen binnen een gezin, huisvesting, armoede en schulden spelen daarbij een belangrijke rol.

Minister Hugo de Jonge (VWS) introduceert voor de zomer het landelijk actieprogramma 'Kansrijke Start', dat ervoor moet zorgen dat kinderen een goede start kunnen maken. De KNOV onderstreept het belang dit actieprogramma. Temeer omdat het aansluit bij de multidisciplinaire handreiking 'Kwetsbare zwangeren: Stappenplan voor netwerkvorming vanuit het Verloskundig SamenwerkingsVerband' (februari 2017), waarvan de KNOV initiatiefnemer is. JGZ, GGD, gemeenten, huisartsen, kraamzorg, gynaecologen en verloskundigen maakten deel uit van de werkgroep.

Multidisciplinaire handreiking ‘Kwetsbare zwangeren’

De handreiking 'Kwetsbare zwangeren' is een hulpmiddel bij het opzetten van een actieve samenwerking van geboortezorg en gemeente (psychosociaal domein). Zowel binnen de verloskundige zorg, de publieke gezondheidszorg, als de politiek groeit het besef dat samenwerken noodzakelijk is voor een succesvolle, samenhangende uitvoering van zorg en preventie. Ook het belang van samenwerken met verloskundigen op wijk– en buurtniveau wordt steeds meer onderkend. Bestaande lokale netwerken en expertise van lokale partners kunnen zo beter benut worden. Deze wijze van samenwerken maakt het mogelijk om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van kwetsbare zwangeren.

De KNOV zal de al ontwikkelde multidisciplinaire handreiking 'Kwetsbare zwangeren' inbrengen bij VWS voor minister De Jonge. Op deze manier wil de beroepsvereniging van verloskundigen een actieve bijdrage leveren aan het te ontwikkelen programma 'Kansrijke start'. De handreiking is immers een stappenplan voor netwerkvorming van verloskundigen en het psychosociale domein vanuit de gemeente.

Kansrijke start

Ongeveer 14% van de kinderen in Nederland heeft een minder gunstige start bij de geboorte. Dat komt door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Deze gezondheidsproblemen hebben gevolgen voor hun gezondheid en ontwikkeling op jonge en latere leeftijd. Kinderen van vrouwen in achterstandswijken hebben zelfs een aanzienlijk groter risico op sterfte en ziekte rond en kort na de geboorte. Deze verschillen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld leefstijl, voeding en sociale omgeving.

Minister De Jonge wil samen met gemeenten en partijen uit onder meer de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg een landelijk programma neerzetten. Het programma Kansrijke Start zal zich onder andere richten op het verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Ook het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (aanstaande) ouders zal een belangrijk aandachtspunt zijn.