Nieuwsbericht

14 juni 2022

Twee weken geleden, op dinsdag 31 mei, heeft de Tweede Kamer besloten om integrale bekostiging regulier te maken per 2023 naast de huidige bekostiging. Daarmee kan de minister uitvoering geven aan zijn beoogde ‘tweesporenbeleid’. Hierdoor ontstaat een nieuwe situatie waarvan we de komende jaren gaan merken wat het precies betekent. Wat de gedane toezeggingen en aangenomen moties waard zijn. 
 
De KNOV blijft zich inzetten voor alle verloskundigen en het kunnen bieden van de beste geboortezorg. Het KNOV-bureau heeft intussen al een aantal acties uitgezet en biedt uiteraard ruimte aan het nieuwe bestuur om een weg te vinden in de nieuwe situatie, en hier samen met leden en stakeholders handen en voeten aan te geven. Nu nemen we je mee in de reeds uitgezette acties. 

Sterke organisatiegraad 

Zoals de minister aan heeft gegeven, moeten er minimaal twee partijen meewerken aan integrale bekostiging. We zitten er dus zelf bij. Dat betekent ook dat verloskundigen ja of nee kunnen zeggen. Verloskundigen kunnen samenwerkingsafspraken maken en voorwaarden stellen. Daarvoor is het van groot belang dat de organisatie in de regio goed is. Sommige regio’s zijn daarin verder dan anderen. 

Vorig jaar heeft de KNOV alle regio's opgeroepen om zich te melden met specifieke wensen om de organisatie en samenwerking tussen verloskundigen te verbeteren. Daaropvolgend ondersteunt de KNOV met behulp van bureau Berenschot acht regio’s in het verbeteren van hun organisatiegraad. Voor dit jaar is in het jaarplan 2022 weer een aanvullend bedrag gereserveerd wat tijdens de ALV van 24 juni voor ligt. Verschillende geïnteresseerde regio’s hebben zich recent gemeld. Veel krijgen nu al ondersteuning en er wordt op dit moment een projectleider gezocht om dit verder te intensiveren. 

Gesprekken met zorgverzekeraars 

Vanuit de KNOV zijn verschillende gesprekken met zorgverzekeraars gevoerd (de zogenaamde VOZ overleggen). Hierin stond het tweesporenbeleid en hoe hier invulling aan te geven centraal.  Inzet daarbij is dat ook de huidige bekostiging ondersteund en verbeterd wordt. Verder zien we dat een aantal zorgverzekeraars een bepaalde mate van draagvlak/omvang in het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) vragen voor het inkopen van integrale bekostiging. De meeste Integrale Geboortezorgorganisaties (IGO’s) hebben dit binnen hun VSV. We vragen alle zorgverzekeraars op deze wijze hun inkoop te gaan opzetten. 

Moties als opdracht 

Er zijn verschillende moties in de Tweede Kamer aangenomen die grofweg in drie thema’s in te delen zijn, en waar de minister uitvoering aan moet geven, namelijk: 

  • Het maken van gezamenlijke afspraken op landelijk niveau over samenwerken in de geboortezorg, waaronder de voorwaarden voor het starten van een IGO 

  • Het versterken en ondersteunen van verloskundigenpraktijken 

  • Het uitvoeren van een goede evaluatie naar de effecten van integrale bekostiging op onder meer de keuzevrijheid van zwangeren 

De KNOV zal zich hiermee bezighouden. De precieze invulling hiervan gaat de KNOV onder leiding van het nieuwe bestuur de komende periode vormgeven. Het biedt ruimte om afspraken te maken over onderwerpen die verloskundigen belangrijk vinden. We houden de leden op de hoogte over de uitvoering van deze moties en zullen ook Kamerleden blijven informeren over de voortgang. 

Verbetering reguliere bekostiging 

De afgelopen jaren hebben we verschillende voorbeelden gezien dat de reguliere bekostiging niet verder werd ontwikkeld. Er was vanuit bepaalde partijen een sterke voorkeur voor integrale bekostiging. Er is nu een toezegging om daadwerkelijk een tweesporenbeleid te voeren. Met een doorontwikkeling op beide vormen van bekostiging. Hier gaan we de partijen aan houden en de Tweede Kamer heeft de minister ook opgeroepen hier met de landelijke partijen een concreet plan van aanpak op te maken. 

Bekijk ook het KNOV-dossier Integrale bekostiging.