Nieuwsbericht

23 mei 2023
KNOV-bestuur in gesprek met regio Groningen

De KNOV is volop in gesprek met leden in de regio. Op maandag 15 mei spraken Marieke en Alieke via Teams met afgevaardigden vanuit drie verloskundige coöperaties uit de provincie Groningen en Zorgadvies Groningen (ROS). Een heel aantal onderwerpen kwamen voorbij over zowel de inhoud als de organisatie van zorg. Het was een inspirerende bijeenkomst!

IZA en ROAZ

De coöperaties wilden graag horen hoe de KNOV kijkt naar het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het bestuur gaf aan dat er winst te behalen valt op de stukken preventie en Passende zorg. Alieke: ‘Met Passende zorg kunnen we ons voordeel doen, het IZA is een uitwerking van Passende zorg. Het gaat daarbij vooral om de beweging, die goed aansluit bij wat verloskundigen al doen: zorg dichtbij en vanuit positieve gezondheid.’

De regiovertegenwoordigers waren daarnaast ook benieuwd naar hoe de KNOV aankijkt tegen de rol van verloskundigen binnen het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Deze rol wordt door de KNOV als erg belangrijk gezien. Als verloskundigen zijn we onderdeel van de acute zorg. Tegelijkertijd hebben we als verloskundigen de positie om juist acute zorg te voorkomen. Investeren in acute zorg ligt wat de KNOV betreft vooral in investeren in een sterke eerste lijn en benadering vanuit versterken van gezondheid. Marieke: ‘Voor dit soort regionale overlegstructuren willen we bouwen aan een KNOV-regioplatform. Op die manier kunnen we vanuit landelijk de regio's versterken, doordat regio's de ontwikkelingen met elkaar delen en de landelijke strategische lijn met elkaar uitvoeren. Sinds begin mei zijn hiervoor twee mensen aangetrokken binnen het KNOV-bureau om dit op te zetten.’

Organisatie en VSV-basiskader

Het bestuur krijgt veel signalen dat regio-organisaties zoals coöperaties het zwaar hebben, zeker met de huidige capaciteitsdruk. Het VSV-basiskader en het geld dat voor de uitvoering daarvan vrijgemaakt wordt, biedt ruimte om de grote inzet buiten de cliëntgebonden uren te compenseren.

We zien als KNOV voordelen in het verhogen van de organisatiegraad, waarbij per regio een goede balans gevonden moet worden tussen onderlinge betrokkenheid en schaalvergroting. Binnen het bureau staat een team klaar om hierover te adviseren. Op de KNOV-website is bovendien een speciale pagina ingericht over de organisatie van verloskundige zorg met veel relevante informatie.

Het bestuur heeft de regio gevraagd of en hoe er ook wordt samengewerkt met klinische collega's. In Groningen hebben alle VSV’s op inhoud goed contact met klinisch verloskundigen. Het KNOV-bestuur ziet een belangrijke rol voor de samenwerking tussen eerstelijns- en klinisch verloskundigen als het gaat om de invulling van Passende zorg. ‘Klinisch verloskundigen verzorgen een groot deel van de zorg en als gehele beroepsgroep kunnen we van grote betekenis zijn in bijvoorbeeld Kansrijke Start’, aldus Marieke.

Daarna kwam de regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg ter tafel, een document met verschillende actielijnen die alle de geboortezorg raken. Deze regiovisie is tot stand gekomen met lokale overheden, bewonersinitiatieven, zorg- en kennisinstellingen en zorgverzekeraar. Aanleiding van deze regiovisie is het dreigende zorginfarct door een toenemende vraag naar zorg en een afnemende beschikbaarheid van zorgmedewerkers. Voor verloskundigen biedt deze visie mogelijkheden om Passende verloskundige zorg uit te werken binnen een of meerdere van de actielijnen. Dit gaf een mooie bewustwording dat binnen de regio er zowel een goede organisatiegraad als aandacht voor kwaliteitsmonitoring en –verbetering bestaat. Marieke: ‘De samenwerking tussen de verschillende coöperaties en de ROS in Groningen is een voorbeeld voor anderen. Zo’n groot initiatief zien we niet vaak. Jullie zijn bovengemiddeld goed georganiseerd en weten elkaar heel goed te vinden. Dit is precies wat we in het hele land zouden willen zien.’ 

Wil je ook in gesprek met KNOV-bestuursleden in jouw regio? Mail naar Bianca Winants (directiesecretaris) via: bwinants@knov.nl.