Nieuwsbericht

15 augustus 2023

De KNOV en ook beroepsverenigingen KNMP, KNGF en LHV vinden het wetsvoorstel Bevorderen zorgcontractering grotendeels overbodig en ongewenst. In een gezamenlijke reactie op de internetconsultatie bij dit wetsvoorstel pleiten wij ervoor om de vrije zorgverlenerskeuze niet te beperken.  

Inperking van de keuzevrijheid kan alleen aan de orde zijn wanneer dat aantoonbaar bijdraagt aan passende zorg en er geen alternatieven voorhanden zijn om dit doel langs andere wegen te bereiken. 

Het wetsvoorstel gaat ook niet in op de gevolgen voor de transformatie naar netwerkzorg of de bijdrage aan de transitie naar zorg die dichtbij wordt georganiseerd, waarbij huisarts, verloskundige, paramedie, apotheker, wijkverpleging, gemeente (Wmo/Jeugdwet) en bewonersinitiatieven nauw samenwerken. Wij voorzien dat de toegang tot dergelijke passende zorg met dit wetsvoorstel juist wordt beperkt. 

Hinderpaalcriterium en contractering

Gezamenlijk zijn wij wel positief gestemd over het feit dat het hinderpaalcriterium expliciet wordt verankerd in de wet. Dat geeft verzekerden het recht op een volledige vergoeding als de zorgverzekeraar niet aan zijn zorgplicht voldoet. Het huidige inkoopbeleid van zorgverzekeraars wordt echter als onevenwichtig, eenzijdig en niet wederkerig beschouwd. Daardoor worden zorgaanbieders ertoe gedwongen om niet-gecontracteerde zorg aan te bieden. De overeenkomsten bevatten over het algemeen veel plichten en weinig rechten voor de zorgverlener. Voor zorgverzekeraars geldt het tegenovergestelde. Hierdoor ontstaat een disbalans tussen de rechten en plichten van zorgaanbieders en die van de zorgverzekeraars. Dit kan de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg in de wijk in gevaar brengen. Het is daarom belangrijk dat er een uitwerking aan het wetsvoorstel wordt toegevoegd om disbalans te voorkomen. 

Passende zorg

Een ander belangrijk punt is de rol van zorgverzekeraars en het belang van een lerend systeem om passende zorg te bevorderen. We pleiten ervoor dat zorgverzekeraars bijdragen aan passende zorg door duurzame inkooprelaties en het in lijn brengen van het inkoopbeleid met de kwaliteitsstandaarden die door de beroepsgroepen zijn opgesteld. Ook is het voor het ontwikkelen van richtlijnen noodzakelijk dat de overheid dit met kwaliteitsgelden stimuleert voor alle zorgsectoren. 

KNMP, KNGF, LHV en KNOV volgen de voortgang van het wetsvoorstel nauwlettend. 

Bekijk de gezamenlijke reactie op het wetsvoorstel 

Bekijk de internetconsultatie en de reacties