Nieuwsbericht

05 juli 2022

In het bericht van 14 juni hebben jullie kunnen lezen dat de KNOV op korte termijn aan de voorwaarden van het Zorginstituut voldoet om CTG in de eerstelijns verloskundigenpraktijk uit te voeren (bij drie indicaties: minder leven, serotiniteit en uitwendige versie). Deze voorwaarden zijn terug te vinden in de professionele standaard.  

De NVOG heeft aangegeven een Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI) rondom het antenatale CTG in de eerstelijn uit te willen voeren. Een PRI is geen voorwaarde van het Zorginstituut om over te gaan tot implementatie in de regio.  

De PRI: risico's in kaart en beheersmaatregelen 

Een PRI is een inventarisatie van risico's die in een bepaald zorgproces kunnen voorkomen. Het gaat over het in kaart brengen van die risico's, het analyseren ervan en vervolgens het benoemen van beheersmaatregelen. Dit met als doel: veiligheid voor de cliënt. Uitkomsten van een PRI kunnen zorgen voor aanscherping van randvoorwaarden en maatregelen. Dit zou aanleiding kunnen geven tot herziening of het aanvullen van de samenwerkingsafspraken zoals die nu zijn opgenomen in de professionele standaard. 

Status van de PRI 

De NVOG heeft de PRI zelf opgestart en de KNOV in een later stadium gevraagd deel te nemen. Er zijn via de KNOV twee verloskundigen afgevaardigd in de PRI werkgroep. De PRI is in concept klaar. De risico’s die geïnventariseerd zijn gaan over het inzetten van het antenatale CTG in de eerste lijn bij de afgesproken indicaties. Vrijwel alle geïnventariseerde risico's kunnen niet alleen in de eerste, maar ook in de tweede lijn voorkomen. Denk aan het risico dat de cliënt niet of te laat belt bij verminderde kindsbewegingen. Voor de geïnventariseerde risico’s zijn beheersmaatregelen opgesteld. 

Geborgd in het handboek 

In het Handboek voor implementatie van het antenatale CTG in verloskundigenpraktijken zijn alle beheersmaatregelen, die nu in de conceptversie van de PRI zijn genoemd, geborgd.  

Vervolg

De NVOG heeft de gesprekken over de PRI sinds begin 2022 stil gelegd vanwege de aanname dat de KNOV in de regio’s al tot implementatie is overgegaan zonder samenwerkingsafspraken met regionale gynaecologen. Deze aanname is onjuist. Ondertussen heeft de KNOV het bestuur van de NVOG meermaals benaderd voor een afspraak. De NVOG en de KNOV gaan met elkaar in gesprek, met als doel om de PRI en de implementatie van het CTG in de eerstelijns verloskundigenpraktijk te bespreken. Deze afspraak vindt eind van de zomer plaats.  
Wanneer beide partijen de PRI hebben goedgekeurd, wordt bekeken of aanpassingen van de professionele standaard of het handboek alsnog gedaan moeten worden. Daarna worden de uitkomsten van de PRI, en de eventuele aangepaste professionele standaard of het handboek, gedeeld met de leden. Tot deze tijd vormen de huidige professionele standaard en het handboek de basis voor het maken van samenwerkingsafspraken in de regio.