Nieuwsbericht

09 februari 2015

De screeningslaboratoria voor de combinatietest zijn op landelijk niveau een digitaal systeem aan het ontwikkelen voor het aanvragen en rapporteren van de uitslag van de combinatietest. Hiervoor is een koppeling nodig tussen LifeCycle, het softwareprogramma dat door het lab gebruikt wordt, en Peridos.

Verschillende screeningslaboratoria willen dit systeem gaan gebruiken. Volgens hen vermindert hierdoor het aantal onvolledig, foutief of niet leesbaar ingevulde aanvraagformulieren. Dat zorgt naar verwachting weer voor minder herberekeningen.

Het kan zijn dat in uw regio het screeningslaboratorium een dergelijke digitale aanvraag wil invoeren. De invoering kan van invloed zijn op uw praktijkvoering en kan per regionaal centrum voor prenatale screening verschillend zijn.

Advies KNOV klankbordgroep Prenatale Screening

Mocht u gevraagd worden om over te gaan tot digitale invoering van aanvragen voor de combinatietest dan raadt de KNOV klankbordgroep Prenatale Screening u aan om u door uw regionaal screeningslaboratorium, of uw regionaal centrum voor prenatale screening (vergunninghouder) vooraf goed te laten informeren.