Nieuwsbericht

04 juni 2024

De KNOV heeft besloten om de professionele standaard Antenataal CTG in de eerste lijn aan te passen. De tot nu toe verplichte eis tot samenwerking in deze standaard is geschrapt. Er was geen kwalitatieve onderbouwing om deze samenwerkingsafspraken in de professionele standaard op te nemen. Het standpunt van de NVOG leidde tot verplicht samenwerken, daardoor ontstond de situatie dat gynaecologen een ‘vetorecht’ hadden op zorg die de verloskundigen wilden bieden. Met de NVOG en het Zorginstituut hebben we naar een oplossing gezocht. Die is helaas niet gevonden. De druk die de regio’s momenteel ervaren met betrekking tot de implementatie van het antetanale CTG is zo groot, dat we de professionele standaard hebben herzien. Samenwerking rondom doorverwijzen blijft het uitgangspunt dat kan binnen de reguliere werkafspraken.  

De aanpassing in deze standaard is afgestemd met de verloskundigen uit de regio’s waar het CTG onderdeel is van de verloskundige zorg in de eerste lijn. Daarnaast zijn de uitkomsten van het morele beraad, dat met een aantal verloskundigen in 2023 is gehouden, verwerkt onder het kopje ‘passende zorg’ om een doelmatige implementatie vanuit ons te borgen. Dit betekent dat we in het aanbieden van het antentaal CTG alert moeten zijn op:

- Het voorkomen van toenemende medicalisering;
- Waarborgen van de fysiologie;

- Toenemend geloof van zwangeren in de techniek;

- Het voorkomen van technocratie waarbij gezondheidsbevordering uit het oog wordt verloren.

Bij de uitvoering van het antenataal CTG in de eerste lijn staat de KNOV daarom voor een centrale aanpak waarbij regionaal wordt samengewerkt. Bovendien wordt hierdoor onwenselijke concurrentie op het aanbieden van CTG's voorkómen.  
 

We hebben het Zorginstituut d.d. 31 mei schriftelijk gevraagd om de verplichting tot samenwerkingsafspraken uit de standaard te schrappen en deze in lijn te brengen met de herziene professionele standaard. Ook hebben we aangegeven dat we de uitvoering van het antenataal CTG graag zorg breed willen evalueren en monitoren. Zodra we hierop een reactie hebben ontvangen, informeren we je daarover.