KNOV Winkelmandje (0) Menu

​NZa publiceert experimenteerbeleidsregel Integrale Bekostiging

12 juli 2016

De NZa heeft op 8 juli 2016 het beleid voor de integrale bekostiging van geboortezorg gepubliceerd.

Vanaf 1 januari 2017 is het mogelijk om te starten met integrale bekostiging van de geboortezorg. Dat kan zowel via de experimenteerbeleidsregel integrale bekostiging, als via de beleidsregel innovatie. De huidige bekostiging blijft tevens in stand. De invoering van integrale bekostiging kan alleen op vrijwillige basis en is voor die regio's die er echt klaar voor zijn. VWS en minister Schippers gaan bij zorgverzekeraars de noodzaak benadrukken om de landelijke kaders te volgen. Minister heeft laten weten dat integrale bekostiging zorgvuldig moet gebeuren en geen medicalisering in de hand mag werken.

De KNOV heeft de afgelopen jaren hard gepleit voor een zorgvuldige en gefaseerde invoering van andere bekostigingsvormen. De financiering vormt het sluitstuk van de samenwerking. Eerst dient de integrale zorg op inhoud te worden vormgegeven, In het AO van 23 juni zijn de kaders voor het experimenteren met integrale bekostiging al duidelijk gemaakt. Deze zijn in het VAO van 7 juli verder bekrachtigd.

De KNOV is van mening dat er pas over landelijke invoering van integrale bekostiging kan worden besloten als er goede experimenten zijn geweest die ook geëvalueerd zijn. Pas dan kan bekeken worden welke vormen van financiering de beste doelmatige en kwalitatieve zorg opleveren.

​Belangrijkste elementen in de beleidsregel waar de KNOV zich sterk voor heeft gemaakt:

 • Integrale bekostiging is vormgegeven als experiment (experimenteerbeleidsregel conform artikel 58 WMG) met evaluatie
 • Looptijd experiment is 5 jaar
 • Huidige prestaties blijven bestaan
 • Deelprestaties vastgesteld op basis van tijd en zorgzwaarte
 • Deelprestaties in tijd vastgesteld op basis van inhoud zorg
 • Onderscheid tussen contracterende zorgaanbieder en zorgaanbieder, waardoor onder-aannemerschap mogelijk is gemaakt en zelfstandig ondernemerschap behouden kan blijven.
 • Als door omstandigheden bij een cliënt niet vastgehouden kan worden aan het integraal tarief, dan wordt teruggevallen op het reguliere tarief. Eventueel kunnen afspraken gemaakt worden om door middel van onderlinge verrekening te voorkomen dat op het reguliere tarief wordt teruggevallen.
 • Evaluatie van pilots via in ieder geval INCAS2, RIVM-monitor, NZa-monitor

Keuzehulp ter ondersteuning

Volgens de KNOV kan het invoeren van integrale bekostiging alleen slagen als het zorgvuldig en doordacht gebeurt. Hiervoor gelden diverse randvoorwaarden - zoals de keuze om zelfstandig ondernemer te blijven. De KNOV heeft een keuzehulp ontwikkeld die u kunt gebruiken om na te gaan of u voldoet aan deze voorwaarden. De keuzehulp helpt u ook bij het kiezen van een van de beleidsregelingen integrale bekostiging.

​Taskforce Programma Transitie Geboortezorg

VWS heeft een Taskforce Programma Transitie Geboortezorg in het leven geroepen om de knelpunten van de regio's te inventariseren en deze op landelijk niveau op te lossen. Ook hier geldt dat het aan de regio is om te bepalen óf, hóe en wanneer men wil experimenteren met een andere vorm van bekostiging. Regio's kunnen nooit in een bepaald model worden gedwongen. Niet door de Taskforce en ook niet door zorgverzekeraars. De minister heeft toegezegd hierover met zorgverzekeraars in gesprek te gaan zodat zij zich aan de spelregels houden. Ook de NZa kan, indien nodig, worden betrokken wanneer knelpunten optreden.

De Taskforce is ingesteld om regio's die per 1 januari 2017 op een vorm van integrale bekostiging over kunnen en willen stappen te ondersteunen. Regio's hebben aangegeven ondersteund te willen worden, maar tegelijkertijd is er rondom de Taskforce nog veel onduidelijk. Onder andere moet duidelijk zijn dat verschillende modellen, waaronder het Midwife Led Continuity of Care-model, mogelijk zijn. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de Taskforce. Als u of uw collega's in de regio met de Taskforce aan de slag gaat, neem dan vooral contact op met de KNOV.

KNOV-Rekenclub

Er is inmiddels ook een KNOV-rekenclub opgericht. Deze rekenclub richt zich op het ontwikkelen van een aantal praktische handvatten voor verloskundigen. Zoals het verder uitwerken van de factsheet integrale bekostiging , het ontwikkelen van een stappenplan en het ontwikkelen van rekenmodellen voor de berekening van een tarief en de verdeelsleutel.

Heeft u vragen over integrale bekostiging?

We merken dat leden veel vragen hebben over integrale bekostiging en de komst ervan. Een team van medewerkers van de KNOV, met externe experts, staat voor u klaar om u te helpen bij praktische vragen, kansen of knelpunten. Laat vooral van u horen en neem contact op met de helpdesk.


Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Reacties

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid