KNOV Winkelmandje (0) Menu

Eisen voor herregistratie wet BIG aangepast aan huidig Beroepsprofiel

14 november 2019

Sinds 1 januari 2009 is herregistratie voor verloskundigen in het BIG-register verplicht. Dit betekent dat BIG-geregistreerde verloskundigen verplicht worden iedere vijf jaar aan te tonen dat zij voldoen aan de gestelde eisen.

Verloskundigen die niet voldoen aan de gestelde eisen of na januari 2014 zijn uitgeschreven uit het BIG-register kunnen zich opnieuw laten registreren. Hiervoor is een traject ontwikkeld wat in samenspraak met de KNOV en onder verantwoordelijkheid van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) is ondergebracht bij de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR).

Het traject van herregistratie staat open voor eerder BIG geregistreerde verloskundigen die, om welke reden dan ook, niet meer praktiserend zijn, of niet voldoen aan de werkervaringseis van 2080 uur, en zich opnieuw willen bekwamen in de praktische verloskunde.

Tijdens het afgelopen jaar is in nauwe samenwerking tussen VAR, KNOV, SOV en het ministerie van VWS, gewerkt aan de aanpassing van het competentieprofiel en de beoordelingscriteria voor herregistratie in het BIG-register. Het doel hierbij was om aan te sluiten op de huidige ontwikkelingen in de verloskunde en de aanpassingen in de beroepspraktijk.

Besloten is om de eisen die worden gesteld aan herregistratie in het BIG-register parallel te laten lopen met het Beroepsprofiel verloskundige (KNOV, 2014) en te beoordelen aan de hand van een aangepast competentieprofiel, gebaseerd op het Landelijk Opleidingsprofiel Verloskunde (LOPV) van 2016.

Niet alle competenties die in de LOPV worden genoemd zijn voor het traject Herregistratie BIG van toepassing. Het uitgangspunt is dat alle kandidaten tijdens hun initiële beroepsopleiding, eventueel aangevuld met beroepservaring, in de basis voldoende getraind en getoetst zijn om in de praktijk als verloskundige te kunnen functioneren.

Dit betekent dat kandidaten aan de hand van een aangepast competentieprofiel hun vakbekwaamheid kunnen aantonen. Het aangepaste competentieprofiel bevat alle voor de praktische verloskunde geldende competenties. Aan deze competenties met bijbehorende handelingscriteria dient de kandidaat te voldoen voordat er een certificaat wordt afgegeven voor herregistratie in het BIG register.

Tot de verplichte onderdelen behoort o.a. een stage van minimaal 80 uur en de 1ste en/of 2de lijns verloskundige praktijk, deelname aan de Landelijke Voortgangstoets en een behaald certificaat ‘Acute verloskunde’.

Onderstaande websites bieden verdere uitleg en informatie over de eisen, toetsing en begeleiding van het herregistratietraject:

https://www.bigregister.nl/herregistratie (wordt momenteel bijgewerkt)
https://www.knov.nl (is bijgewerkt)
http://va-r.nl/bij-en-nascholingen/herregistratie-big-register/ (wordt momenteel bijgewerkt)

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid