KNOV Winkelmandje (0) Menu

Contracten

Gepubliceerd: 21 augustus 2013, laatste update: 13 oktober 2021

Contracten zorgverzekeraars

​Overlegstructuur met zorgverzekeraars

De vormgeving van de overlegstructuur met de zorgverzekeraars ziet er als volgt uit:

Intern Verloskundig Overleg Zorgverzekeraars (I-VOZ)
Het vooroverleg (I-VOZ) bestaat uit vertegenwoordigers van alle kerngebieden van de zorgverzekeraar. In ieder geval neemt 1 persoon per kerngebied deel aan het overleg en zo mogelijk een plaatsvervanger per kerngebied. De vertegenwoordigers kunnen zowel verloskundigen als vertegenwoordigers van de coöperatie zijn.

Verloskundig Overleg Zorgverzekeraar (VOZ)
Een beperkte delegatie van de KNOV, coöperaties en verloskundigen, te vormen vanuit het I-VOZ, heeft overleg met de zorgverzekeraar (3 tot 5 personen). Dit overleg wordt Verloskundig Overleg Zorgverzekeraar (VOZ) genoemd. Er worden zowel eisen gesteld aan de vertegenwoordiging van de zorgverzekeraar (beslissingsbevoegd) als de deelnemers vanuit het I-VOZ.

Werkprogramma: externe expertise
Een zorgmakelaar organiseert op verzoek van de KNOV voor het I-VOZ een bijeenkomst over de strategische lijnen voor contractering. De verloskundige deelnemers van het I-VOZ werken de strategische lijnen verder uit in een werkprogramma. Het VOZ kan de expertise van de zorgmakelaar via de KNOV ook tussentijds inzetten, bijvoorbeeld als klankbord bij het beoordelen van het contracteerbeleid en de contracten.

Het Verloskundig Overleg Zorgverzekeraar (VOZ) speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van contracten met zorgverzekeraars. Verloskundigen kunnen via deze overlegstructuur veel invloed uitoefenen op het contracteerbeleid en contracten van zorgverzekeraars.

Het VOZ biedt ook een platform voor verloskundigen en zorgverzekeraars om met elkaar van gedachten te wisselen over ontwikkelingen in de zorg en de verloskunde in het bijzonder.

De KNOV heeft een ondersteunende rol voor de verloskundigen in de (I)-VOZ.

Geschilleninstantie zorgcontractering

Geschilleninstantie helpt geschillen rond zorgcontractering oplossen
Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering. Dat is sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen.

U kunt bij de Geschilleninstantie terecht met precontractuele en contractuele geschillen. Er is een korte doorlooptijd, met behoud van een zorgvuldig proces en goede kwaliteit van de inhoudelijke kanten.

Er zijn 3 vormen:

 • Mediation: de relatief lichtste vorm
 • Bindend advies: zwaardere vorm
 • Arbitrage: de laatste, nog zwaardere optie

Wilt u een geschil bij de Geschilleninstantie aanmelden, dan kiest u met een keuzehulp de geschiktste bemiddelingsvorm. Elke vorm van geschillenoplossing en -beslechting is op vrijwillige basis. Beide partijen moeten hun conflict of meningsverschil bij de Geschilleninstantie Zorgcontractering willen voorleggen. Er kunnen ook meerdere partijen zijn die gezamenlijk hetzelfde geschil laten behandelen bij de Geschilleninstantie.

Op dit moment kunt u bij de Geschilleninstantie terecht voor geschillen over de contractering van zorg op grond van de Zorgverzekeringswet of daarmee gelijktijdig gecontracteerde aanvullende zorg. Per 1 april 2017 kunt u ook met geschillen rond contractering van zorg op basis van de Wet langdurige zorg bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie terecht.

Uitvoering
Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Mediation
Beide partijen willen samen met een mediator het conflict oplossen. Zij bepalen samen met de mediator hoe zij het conflict willen oplossen en sluiten daarvoor een overeenkomst.

Mislukt de mediation of lijkt mediation op voorhand niet geschikt, dan kunnen de twee partijen kiezen voor een bindend advies, arbitrage of de overheidsrechter.

Bindend advies
Een onafhankelijke, bindend adviseur stelt vast wat de rechten van beide partijen zijn rond het conflict en brengt advies uit. Beide partijen moeten zich daaraan houden. Komt een van beiden dat advies niet na, dan kan de andere partij de nakoming daarvan via de rechter alsnog afdwingen. Bindend advies vervangt de procedure voor de overheidsrechter.

Arbitrage
Rechtspraak door een onafhankelijke arbiter, benoemd door het NAI. Een arbitraal vonnis is bindend en levert direct een uitspraak op. Die kan zonder tussenkomst van een rechter afgedwongen worden. Komt een van beide partijen het vonnis niet na, dan kan hij daar alsnog toe gedwongen worden via maatregelen die bij de arbitrage horen. Arbitrage vervangt de procedure voor de overheidsrechter.

Kosten van geschillenoplossing en -beslechting
Bij mediation delen beide partijen de kosten, ook wanneer het tot een schikking of tussentijdse staking van deze vorm van geschillenoplossing komt.

Bij het bindend advies en de arbitrage zijn de kosten voor rekening van de partij die in het ongelijk is gesteld.

Een mediator, bindend adviseur en arbiter kosten 150 euro per uur, exclusief btw. Een secretaris kost 80 euro per uur, exclusief btw.

De bindend adviseur en secretaris besteden beiden elk maximaal 20 uur aan deze vorm van geschilbeslechting. De bindend adviseur kan zelf het bindend advies schrijven maar als er een secretaris benoemd wordt, betaalt de bindend adviseur deze van zijn honorarium. In overleg met de partijen kan dat anders zijn. Bij het bindend advies kan er 20 uur bij komen, als er een tegenvordering en voorwaardelijke tegenvordering worden gedaan.

Voor arbitrage geldt geen maximumaantal uren.

Om de kosten voor kleine eerstelijns zorgaanbieders te beperken, heeft Zorgverzekeraars Nederland een aparte regeling gemaakt voor tegemoetkoming in de kosten.

Mediation – procedure in het kort

 • Als de tegenpartij hiermee instemt, vraagt u mediation zorgcontractering aan. Dat doet u met een speciaal aanvraagformulier.
 • Er is 1 mediator. Die wordt gekozen via een mediatorlijst van het NAI.
 • Na de benoeming is er telefonisch overleg over de procedure en ondertekenen de mediator en de beide partijen binnen 3 werkdagen een mediationovereenkomst zorgcontractering. Daarin staan de afgesproken procedureregels.
 • Maximaal 2 weken na de benoeming is er een oplossing. Die staat in de vaststel
  • Appendix 1 behorend bij modelovereenkomst (37 KB alleen voor leden)
  • Appendix 2 kosten arbiter geschillen beslechting (92 KB alleen voor leden)
  • Arbitrage aanvraagformulier (336 KB alleen voor leden)
  • Toelichting arbitrage zorgcontractering (32 KB alleen voor leden)
  • Facultatieve Keuzehulp geschiloplossing en beslissing (257 KB alleen voor leden)
  • Convenant geschilleninstantie zorgcontracterig (759 KB alleen voor leden)
  • Convenantspartijen Geschilleninstantie Zorgcontractering (8 KB alleen voor leden)
  • Addendum convenant ZN tegemoetskomingsregeling (381 KB alleen voor leden)
  • Mediationaanvraagformulier (326 KB alleen voor leden)
  • Mediationovereenkomst zorgcontractering (151 KB alleen voor leden)
  • Appendix 1 behorend bij modelovereenkomst (161 KB alleen voor leden)
  • Appendix 2 kosten bindend adviseur geschillen (94 KB alleen voor leden)
  • Bindendadvies aanvraagformulier zorgcontractering (180 KB alleen voor leden)
  • Toelichting bindend advies zorgcontractering (164 KB alleen voor leden)
  • Arbitrage overeenkomst zorgcontractering (152 KB alleen voor leden)

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Wijzigingen overeenkomsten verloskunde 2022

VGZ 2019

In april hebben alle zorgverzekeraars het inkoopbeleid 2019 gepubliceerd. Deze periode worden deze contracten aangeboden aan verloskundigen.

Het VOZ heeft de afgelopen periode met VGZ gesproken over de voorwaarden in de overeenkomst voor het jaar 2019. VGZ biedt verloskundigenpraktijken conform het inkoopbeleid een overeenkomst van één jaar aan waarin de maximale NZa-tarieven gevolgd worden. VGZ kiest voor rust in monodisciplinaire bekostiging en zet in op verdere ontwikkeling van integrale geboortezorg en integrale bekostiging.

De overeenkomst met VGZ voor het jaar 2019 is inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande overeenkomst. VGZ werkt net als een aantal andere zorgverzekeraars met een vragenlijst in het contracteringsportaal.

Menzis overeenkomst 2019

In april hebben alle verzekeraars het inkoopbeleid 2019 gepubliceerd. In de (I)VOZ'en wordt over de kwalitatieve voorwaarden overlegd met de vier grote verzekeraars (Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis). Dit inkoopbeleid is/wordt vervolgens verwerkt in de (concept) overeenkomsten, die ook met de (I)VOZ'en worden besproken.

Inmiddels hebben verschillende verzekeraars de contracten aan verloskundigen aangeboden. De KNOV informeert verloskundigen over de uitkomsten van de overleggen met de verzekeraars.

Aanbod Menzis

Vorig jaar hebben verloskundigen een tweejarige raamovereenkomst aangeboden gekregen van Menzis. De deelovereenkomsten zijn toen wel voor één jaar aangeboden. Zoals in het inkoopbeleid is aangegeven loopt de raamovereenkomst voor 2019 dus nog door en krijgen verloskundigen nieuwe deelovereenkomsten aangeboden waarin de maximale NZa-tarieven gevolgd worden. De uiterlijke termijn om het contractaanbod al dan niet te accepteren ligt op 1 november 2018. Zoals altijd heeft u de mogelijkheid om het contract te accepteren, te weigeren, of hierover in onderhandeling te gaan.

Opmerkingen

De raamovereenkomst wordt verlengd en de deelovereenkomst kent een beperkt aantal wijzigingen. Het IVOZ kan zich uiteindelijk vinden in de meeste kwalitatieve voorwaarden van de nieuwe deelovereenkomst, met enkele opmerkingen:

 • Artikel 2, lid 2 t/m 11 zijn nieuw ten opzichte van de deelovereenkomsten van 2018. Lid 2 t/m 4 hebben betrekking op het van toepassing zijn van de raamovereenkomst op de nieuwe deelovereenkomst en het inkoopbeleid van 2019. De toevoegingen in lid 6 t/m 11 zijn volgens het IVOZ niet noodzakelijk, aangezien deze al zijn opgenomen in de Zorgstandaard en de implementatie daarvan dus al verplicht is gesteld en daarom niet ook in de contracten opgenomen hoeft te worden. Menzis heeft deze echter wel opgenomen om juridisch volledig te zijn.
 • Artikel 3, lid 2 t/m 5 zijn ook nieuw ten opzichte van de deelovereenkomst van 2018. Deze zijn opgenomen vanwege het beroep van verzekeraars bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op de beslissing op bezwaar van de NZa tegen de tariefbeschikking (tariefsverhoging 2018). Mocht er uiteindelijk besloten worden om de tarieven met terugwerkende kracht naar boven of naar beneden bij te stellen zal verrekening moeten plaatsvinden.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Helpdesk

Mail helpdesk@knov.nl

Bel +31 (0)88 888 39 00

Van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur