Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Laatste update: 10 december 2021
Plaatsingsdatum: 21 november 2016

De Wkkgz stimuleert transparantie over klachten en incidenten, zodat zorgverleners ervan kunnen leren. De Wkkgz kent onder meer de volgende verplichtingen: 

 • Vergewisplicht: controleren functioneren zorgverlener voor indiensttreding
  Voor je een nieuwe zorgverlener aanneemt, moet je het functioneren van hem of haar nagaan. Hoe controleer je het arbeidsverleden van een nieuwe zorgverlener (vergewisplicht)? De vergewisplicht geldt voor iedere nieuwe zorgverlener en is ook van toepassing op een praktijkassistente. 

 • Meldplicht bij ontslag bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  Als een verloskundige of een praktijkassistente vanwege ernstig disfunctioneren is ontslagen, moet dit gemeld worden bij IGJ. Dat moet ook als een zorgverlener zelf opstapt omdat hij of zij niet meer aan de eisen voldoet. De melding wordt onderzocht door IGJ.  
  Alle vormen van geweld tegen een cliënt, door iemand werkzaam in de praktijk of instelling of door een medepatiënt, moet je melden bij IGJ.

 • Systeem voor veilig melden van incidenten
  Een incident is elke onbedoelde gebeurtenis die de cliënt heeft bereikt en die tot schade heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. Een interne procedure voor het omgaan met incidenten is voor alle zorgaanbieders verplicht. Denk aan de melding van (bijna-)ongelukken of apparatuur die niet goed functioneert. Het doel van het melden is dat van de incidenten wordt geleerd en dat de zorg, waar mogelijk, wordt verbeterd. 

 • Er is een Handreiking 'Omgaan met incidenten'. Hierin staat ook een meldformulier om incidenten te melden.

 • Er is een Handreiking 'Omgaan met klachten' beschikbaar. Hierin vind je handvatten voor het uitvoeren van een cliëntgerichte klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wkkgz. Ook bevat het concrete suggesties hoe je een klachtenregeling kunt gebruiken voor kwaliteitsverbetering van de zorg. 

 • Extra informatieplicht 
  Als iets niet goed is gegaan in de zorg, dan moet je de fout met de cliënt bespreken en hiervan een aantekening maken in het cliëntendossier. Ook moet je een cliënt informeren over de kwaliteit van uw zorgverlening wanneer een cliënt daarom vraagt. 

 •  Klachtenfunctionaris
  Elke zorgaanbieder moet een klachtenfunctionaris hebben. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan hij of zij de cliënt informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. 

 •  Geschilleninstantie
  Elke zorgaanbieder moet aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Voor het geval een klacht geen uitkomst biedt, moet cliënten een geschil kunnen voorleggen aan een onafhankelijke geschilleninstantie in de zorg. Die instantie kan een bindende uitspraak doen over het geschil. Ook kan de geschilleninstantie een schadevergoeding toekennen tot 25.000 euro. 

 •  Overeenkomsten
  Elke zorgaanbieder heeft een schriftelijke overeenkomst met alle zorgverleners die voor hem of haar werken. In deze overeenkomst staan normen waaraan de zorgverlener moet voldoen. Zo kun je instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van eventuele klachten. Voor medewerkers in loondienst volstaat de arbeidsovereenkomst. 

 

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda