KNOV Winkelmandje (0) Menu

Privacy & Disclaimer

28 augustus 2013

De KNOV beheert gegevens van haar leden en anderen. Deze gegevens betreffen, onder andere, persoonsgegevens. De KNOV beheert deze gegevens zodanig dat de privacy van personen beschermd wordt volgens de richtlijnen van de betreffende wetgeving.

Persoonsgegevens, verwerking en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die een persoon kunnen identificeren. Voorbeelden zijn naam en adres, een telefoonnummer maar ook een emailadres, een geboortedatum en het BSN.

Alles wat met een persoonsgegevens kan gebeuren wordt een verwerking genoemd. Het simpel opslaan van gegevens is al een verwerking maar ook het onderhouden van een ledenadministratie, het maken van selecties voor een regionaal initiatief, het aanpassen van adresgegevens en zo voorts.

De wettelijke grondslag van de verwerking van persoonsgegevens door de KNOV wordt gevonden in het feit dat de KNOV als vereniging een ledenadministratie moet bijhouden.

Ten behoeve van het functioneren van de KNOV worden de volgende categorieën gegevens door ons verwerkt.

 1. NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), indien nodig aangevuld met specifieke gegevens zoals toevoegingen aan het huisnummer, postcode, titulatuur, prive- en praktijk adres
 2. Overige persoonskenmerken, zoals geslacht en geboortedatum
 3. Gegevens over het specialisme en aanvullende beroepsgegevens
 4. Communicatiegegevens, zoals telefoonnummers, emailadressen of gegevens van andere communicatiemedia
 5. Administratieve gegevens, zoals lidmaatschapsnummernummer en bankgegevens

Ook van niet-leden verwerken wij gegevens:

 • NAW gegevens
 • Bankgegevens
 • Aankoopgeschiedenis

De wettelijke grondslag voor deze verwerking wordt gevonden in de zakelijke relatie waarvoor de KNOV verplicht is een administratie bij te houden.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens van de leden worden bewaard gedurende het lidmaatschap van de KNOV. Na het beëindigen van het lidmaatschap worden de gegevens niet langer bewaard en worden verwijderd zo gauw dit mogelijk is vanwege andere wettelijke verplichtingen, onder andere vanwege verantwoording aan de accountant en de Belastingdienst.

Deze bewaartermijnen gelden eveneens voor de gegevens van niet-leden.

Positie KNOV

De verwerking van persoonsgegevens door de Vereniging KNOV wordt verzorgd door de Werkorganisatie KNOV, die hierin optreedt als Verantwoordelijke.

Verwerkingsregister

De KNOV beschikt over een register van verwerkingen. Dit register kan geraadpleegd worden.

Delen van persoonsgegevens

De KNOV deelt geen gegevens met anderen tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende leden of andere betrokkenen.

Van verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van o.a. de ledenadministratie en zakelijke relaties door de KNOV buiten de Europese Economische Ruimte is geen sprake.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen, de personen van wie wij gegevens verwerken hebben de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in opgeslagen persoonsgegevens
 • Het recht op correctie van de persoonsgegevens. Indien blijkt dat de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer relevant zijn, kan een verzoek tot wijziging of aanvulling worden ingediend
 • Het recht op verwijdering van de persoonsgegevens. Hieraan geven wij terstond gehoor tenzij het verzoek tot verwijdering een conflict oplevert met andere wettelijke verplichtingen
 • Het recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens
 • Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens
 • Het recht om vanwege redenen die verband houden met de specifieke situatie van betrokkene bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens
 • Het recht om verleende toestemming tot verwerking in te trekken. Dit kan gevolgen hebben voor andere wettelijke verplichtingen van de KNOV en mogelijk voor het lidmaatschap.

Cookies

Op de website van de KNOV wordt gewerkt met cookies. Deze zijn bedoeld om statistieken te verzamelen over het gebruik van de site en om gemakkelijk verbindingen te leggen naar andere platforms die mogelijk van belang zijn voor onze leden, zoals Facebook.

Indien een gebruiker hier niet aan mee wil doen kan deze het gebruik van de cookies blokkeren bij eerste bezoek of via de instellingen van de gebruikte browser.

Vragen

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de KNOV of voor uitoefening van een van uw rechten kunt u terecht bij:

Leden

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid