KNOV Winkelmandje (0) Menu

Privacyverklaring

28 augustus 2013

Deze verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). De KNOV respecteert en beschermt de privacy van haar leden. Zij spant zich in om ervoor zorg te dragen dat alle persoonsgegevens die door haar leden worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met de wet en richtlijnen.

Persoonsgegevens en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die een persoon kunnen identificeren. Voorbeelden zijn naam en adres, een telefoonnummer maar ook een emailadres en een geboortedatum. Alles wat met een persoonsgegevens kan gebeuren wordt een verwerking genoemd. Het simpel opslaan van gegevens is al een verwerking maar ook het onderhouden van een ledenadministratie, het maken van selecties voor een regionaal initiatief, het aanpassen van adresgegevens en zo voorts

Ten behoeve van de dienstverlening van de KNOV worden de volgende categorieën gegevens verwerkt:

 1. naam, adres en woonplaatsgegevens
 2. geboortedatum;
 3. geslacht;
 4. correspondentieadres;
 5. telefoon-, fax-, e-mail en internetgegevens;
 6. bank- of girorekeningnummer;
 7. opleidingsgegevens;
 8. beëdigingsjaar;
 9. lidmaatschapsnummer;
 10. ingangsdatum lidmaatschap;
 11. soort lidmaatschap;
 12. kringlidmaatschap;
 13. praktijkadresgegevens;
 14. inschrijving in de registers;
 15. nummer van de BIG-registratie;
 16. financieel-administratieve gegevens;
 17. vragen aan/contacten met de helpdesk;
 18. gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten, inclusief de bewijsstukken.
 19. gegevens over de werkgever van leden.

De wettelijke grondslag van de verwerking van persoonsgegevens door de KNOV wordt in de regel gevonden in de lidmaatschapsovereenkomst die zij sluit met haar leden en de dienstverlening die daaruit voortvloeit. Indien dit niet mogelijk is, wordt toestemming gevraagd voor de verwerking. Deze toestemming kan op elk gewenst moment weer ingetrokken worden. Dit kan gevolgen hebben voor andere wettelijke verplichtingen van de KNOV en mogelijk voor het lidmaatschap. Ook van niet-leden verwerkt de KNOV gegevens:

 1. NAW gegevens
 2. Bankgegevens
 3. Aankoopgeschiedenis

De wettelijke grondslag voor deze verwerking wordt gevonden in de zakelijke relatie en de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten.

Positie KNOV

De verwerking van persoonsgegevens door de Vereniging KNOV wordt verzorgd door de Werkorganisatie KNOV, die hierin optreedt als Verantwoordelijke.

Doel persoonsregistratie

 1. Het hoofddoel van de persoonsregistratie van de leden van de KNOV is om de dienstverlening aan en de belangenbehartiging van de leden te kunnen uitoefenen met behulp van het samenstellen en onderhouden van bestanden van leden van de vereniging.
 2. Het hoofddoel van de persoonsregistratie van het Kwaliteitsregister Verloskundigen, het Versieregister en het Echoregister is om verloskundigen, die voldoen aan de eisen van deze registers, te registreren en deze registratie aan derden kenbaar te maken.
 3. Het hoofddoel van de opleidingsgegevens is de verloskundige bij te scholen via onder andere nascholing, cursussen, trainingen, e-learning.
 4. Het hoofddoel van de registratie van de helpdesk van de KNOV is vragen van leden te beantwoorden.
 5. Nevendoelstellingen van de persoonsregistratie van de leden van de KNOV zijn:
  1. het financieel afhandelen van de contributie- en afdrachtenverplichting van de leden;
  2. het toezenden van verenigingsinformatie aan de leden;
  3. het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.

Uitwisselen persoonsgegevens

In het kader van de belangenbehartiging van de leden, zijn er enkele partijen die persoonsgegevens van de leden ontvangen van de KNOV. Het gaat onder andere om de volgende partijen:

 • KNOV is een federatiepartner van de werknemersorganisatie FBZ. FBZ sluit voor haar leden cao’s en sociaal plannen af. FBZ ontvangt de gegevens van de leden van de KNOV wanneer deze in loondienst zijn bij een werkgever die valt onder een van de cao’s van FBZ, zodat FBZ u kan raadplegen over bepaalde arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen. Wij verstrekken gegevens niet aan FBZ indien u niet in loondienst werkt of als u werkzaam bent bij een werkgever die niet valt onder een van de cao’s die FBZ afsluit.

  Van verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van o.a. de ledenadministratie en zakelijke relaties door de KNOV buiten de Europese Economische Ruimte is geen sprake.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens van de leden worden bewaard gedurende het lidmaatschap van de KNOV. Na het beëindigen van het lidmaatschap worden de gegevens niet langer bewaard en worden deze verwijderd zodra dit mogelijk is gelet op de wettelijke verplichtingen, denk aan de verantwoording aan de accountant en de Belastingdienst. Deze laatste bewaartermijnen gelden eveneens voor de gegevens van niet-leden.

Privacy verplichtingen KNOV

De KNOV beschikt over een register van verwerkingen. Dit register kan geraadpleegd worden. De KNOV sluit verwerkersovereenkomsten af met haar verwerkers. De KNOV heeft voldoende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de onder haar verantwoordelijkheid verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen, de personen van wie wij gegevens verwerken hebben de volgende rechten:

 1. Het recht op inzage in opgeslagen persoonsgegevens.
 2. Het recht op correctie van de persoonsgegevens. Indien blijkt dat de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer relevant zijn, kan een verzoek tot wijziging of aanvulling worden ingediend.
 3. Het recht op verwijdering van de persoonsgegevens. Hieraan geven wij terstond gehoor tenzij het verzoek tot verwijdering een conflict oplevert met andere wettelijke verplichtingen.
 4. Het recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens.
 5. Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens.
 6. Het recht om vanwege redenen die verband houden met de specifieke situatie van betrokkene bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Klacht

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Cookies

Op de website van de KNOV wordt gewerkt met cookies. Deze zijn bedoeld om statistieken te verzamelen over het gebruik van de site en om gemakkelijk verbindingen te leggen naar andere platforms die mogelijk van belang zijn voor onze leden, zoals Facebook. Indien een gebruiker hier niet aan mee wil doen kan deze het gebruik van de cookies blokkeren bij eerste bezoek of via de instellingen v

Wijziging

Wijzigingen van deze verklaring worden aangebracht door het bestuur van de KNOV.

Vragen

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de KNOV of voor uitoefening van een van uw rechten kunt u terecht bij: leden@knov.nl

Leden

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid