Oproep

24 maart 2023

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is onlangs gestart met de herziening van de richtlijn Schildklier en zwangerschap (2010). Het doel is om de richtlijn te herzien, de onderwerpen modulair te maken en op te nemen in de richtlijn Schildklierfunctiestoornissen. Het gaat om het aanvullen van informatie over de lactatie en kraambedperiode en de foetale nacontroles.
Voor de herziening wordt een werkgroep samengesteld, met vertegenwoordiging vanuit de NVOG, NVK, NIV, (internisten), NVKC (klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde), NHG, PFNL (Patiëntenfederatie Nederland), SON (Schildklier Organisatie Nederland). Wij zoeken een verloskundige die de KNOV wil vertegenwoordigen. Van een werkgroeplid wordt het volgende verwacht:

  • Het voorbereiden en bijwonen van de werkgroepvergaderingen (6 bijeenkomsten van gemiddeld 2 uur).
  • Verdiepen in evidence-based richtlijnontwikkeling.
  • Selecteren van literatuur.
  • Schrijven van tekst(en) voor de conceptrichtlijn.
  • Lezen en beoordelen van conceptteksten (samenvatting en beoordeling literatuur en evidence-tabellen) opgesteld door de adviseur(s) van het Kennisinstituut.
  • Lezen en bediscussiëren van conceptteksten van andere werkgroepleden.
  • Indien nodig te participeren in de ontwikkeling van bij de richtlijn behorende aanverwante producten, zoals een implementatieplan. Dit kan het bijwonen van extra vergaderingen met zich meebrengen.
  • Bereid te zijn te werken in een digitale projectomgeving.
  • Informeren en raadplegen van de achterban gedurende het ontwikkeltraject.
  • Geen conflicterende belangen hebben die de onafhankelijkheid van de richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen.

Je krijgt een vergoeding van vacatiegelden op basis van bijgewoonde bijeenkomsten.
Aanmelden kan tot 1 april 2023 bij Imara Wilsens, iwilsens@knov.nl