Per 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders in werking. Wat betekent dit voor jou?

10 december 2021

Per 1 januari 2022 treedt de ‘Wet toetreding zorgaanbieders' (Wtza) in werking. De wet regelt het toezicht op zorgaanbieders en aan welke eisen zij moeten voldoen om zorg te mogen verlenen. Het doel van de Wtza is om alle zorgaanbieders beter in beeld te krijgen bij de IGJ en het zogenaamde risicogestuurd toezicht aan te scherpen. Hiermee verwacht VWS fraude in de zorg beter aan te kunnen pakken. De Wtza vervangt de WTZi.

Onder de Wtza vallen alle zorgaanbieders in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Met zorgaanbieders wordt bedoeld: instellingen én solistisch werkende zorgverleners. De Wtza is ook van toepassing op alle jeugdhulpaanbieders onder de Jeugdwet. Wat betekent de Wtza voor verloskundigen?

Meer informatie over wat de invoering van de Wtza voor jou betekent voor wat betreft de invoering van een meldplicht, vergunningsplicht, transparante bestuursstructuur en jaarverantwoording, vind je op de pagina over de Wtza.

Meer informatie