KNOV Winkelmandje (0) Menu

​Kamer: integrale bekostiging alleen op basis van vrijwilligheid

08 juli 2016

Op de laatste vergaderdag voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer nogmaals met de minister van VWS gedebatteerd over de invoering van integrale bekostiging en andere zaken met betrekking tot geboortezorg.

Integrale bekostiging

In reactie op een motie van de SP bevestigde de minister nogmaals dat verloskundigen niet in dienst moeten komen van ziekenhuizen en dat de keuze om zelfstandig te blijven blijft bestaan. Ze herhaalde wat ze tijdens het Kamerdebat van 23 juni reeds toezegde: ze wil integrale bekostiging per 1 januari 2017 als optie bieden voor verloskundige samenwerkingsverbanden die daar klaar voor zijn. Daarbij kan het volgens de minister gebeuren dat de verloskundige onderdeel wordt van een integrale zorg en dus niet meer een als aparte lijn bestaat, maar dat betekent volgens Schippers niet dat dit in het hele land niet meer het geval is.

De minister: "Daar waar de verloskundige samenwerkingsverbanden niet een aparte discipline zijn maar juist één manier van zorg aanbieden, is dat belangrijk. Is het dan zo dat het overal moet gebeuren en dat verloskundigen nergens meer een eigen discipline zijn? Nee, dat is ook niet het geval. Ik wil niet zeggen dat die altijd als discipline moet blijven bestaan als verloskundigen zelf zeggen dat zij heel graag een integraal pakket willen aanbieden."

Er is één motie aangenomen over integrale bekostiging. In de aangenomen motie van SP en GroenLinks heeft de Kamer uitgesproken dat een overgang op integrale bekostiging in alle gevallen alleen op basis van vrijwilligheid en lokale instemming plaats mag vinden. De overgang mag niet door zorgverzekeraars op enigerlei wijze worden afgedwongen. De Kamer heeft uitgesproken dat de NZa hier adequaat toezicht op moet uitoefenen.

Seksuele voorlichting op MBO-scholen

De KNOV vraagt al geruime tijd aandacht voor het belang van structurele seksuele voorlichting op MBO-scholen om zo gezonde seksualiteit en gezonde zwangerschappen te stimuleren. De KNOV is onlangs gestart met een pilot om MBO-scholieren persoonlijke informatie en advies te geven over seksuele gezondheid en preconceptiezorg.

De KNOV is daarom blij dat de Kamer de motie van Pia Dijkstra (D66) heeft aangenomen, waarin de minister is verzocht om nog in 2016 in kaart te brengen op hoeveel scholen deze voorlichting adequaat vorm wordt gegeven. Minister Schippers zal de Kamer daarover uiterlijk in december 2016 informeren. Dit is in de ogen van de KNOV een goede eerste stap op weg naar structurele seksuele voorlichting.

​Overige moties

Ten slotte heeft de Tweede Kamer ook nog twee moties van de hand van mevrouw Wolbert (PvdA) aangenomen. Allereerst heeft de Kamer uitgesproken dat de minister in de regio van het Franciscus Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis moet bevorderen dat de geboortezorg in goede afstemming met alle betrokken bestuurders en zorgverleners (waaronder verloskundigen, kraamzorg) wordt vormgegeven zodat de kwaliteit, veiligheid en bereikbaarheid van deze zorg wordt gewaarborgd.

Ook heeft de minister uitgesproken dat de minister samen met beroepsgroepen een experiment moet starten waarin ouders proactief worden uitgenodigd als hun kind besproken wordt in de lokale perinatale audit. De Kamer moet uiterlijk 1 oktober a.s. worden geïnformeerd over de voortgang.

Inzet KNOV

De KNOV heeft zich de afgelopen jaren hard ingezet voor een zorgvuldige en gefaseerde invoering van andere bekostigingsvormen. De KNOV heeft er eerder bij de Kamer op aangedrongen om het besluit tot invoering van integrale bekostiging te 'stuiten'. Dit heeft geresulteerd in een schriftelijke vragenronde, een rondetafelgesprek, een AO en dit VAO. Met de toezeggingen die de minister heeft gedaan wordt een belangrijke stap gezet, is voorkomen dat integrale bekostiging met een 'big bang' wordt ingevoerd en krijgen regio's de ruimte om hun eigen tempo te volgen.

Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zwangerschap en geboorte


32 279, nr. 90 -de motie–Leijten/Van Gerven over de volwaardige positie van de eerstelijnsverloskunde VERWORPEN
Vóór gestemd hebben: de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie
Tegen gestemd hebben: VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren, Houwers, Klein en Van Vliet

32 279, nr. 91 -de motie–Leijten c.s. over alleen vrijwillig overgaan op integrale bekostiging AANGENOMEN
Vóór gestemd hebben: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA
Tegen gestemd hebben: VVD, PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, Houwers en Van Vliet.

32 279, nr. 92 -de motie–Leijten/Van Gerven over het afschaffen van de eigen bijdrage voor de kraamzorg VERWORPEN
Vóór gestemd hebben: de SP, de PvdD, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk
Tegen gestemd hebben: VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50PLUS, Groep Bontes/Van Klaveren, Houwers en Van Vliet.

32 279, nr. 93 - de motie-Pia Dijkstra over adequate voorlichting op mbo-scholen AANGENOMEN
Vóór gestemd hebben: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA

32 279, nr. 94 -de motie–Wolbert/Bruins Slot over geboortezorg in de regio Schiedam, Vlaardingen, Nissewaard en Maassluis AANGENOMEN
Vóór gestemd hebben: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV
Tegen gestemd hebben: Groep Bontes/Van Klaveren

32 279, nr. 95 -de motie–Wolbert over een experiment met het proactief uitnodigen van ouders AANGENOMEN
Vóór gestemd hebben: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV
Tegen gestemd hebben: Groep Bontes/Van Klaveren

Moties

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 030 282 31 00* of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

*Per 1 oktober 2019 wijzigt dit telefoonnummer in: 030 369 09 00