KNOV Winkelmandje (0) Menu

​CTG-lezen als innovatie in de eerstelijn

06 augustus 2015

De KNOV denkt actief mee over hoe de geboortezorg efficiënter kan worden ingericht, waarbij goede zorg dichtbij de zwangere centraal staat. Daarom omarmt de KNOV innovaties in de keten, zoals het anders organiseren van CTG onderzoek op bepaalde indicaties.

Het CTG is een nieuw diagnostisch middel dat eerstelijns verloskundigen kunnen inzetten in situaties waar extra informatie nodig is om fysiologie van pathologie te onderscheiden. Technologische ontwikkelingen maken screening en diagnostiek op afstand steeds meer mogelijk. Dit sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen in de zorg: zinnig en zuinig in de buurt. Ook sluit dit aan bij het beleid van de overheid dat inzet op meer screening en diagnostiek binnen de eerste lijn, waarbij desgewenst de tweede lijn kan meekijken.

CTG-lezen vraagt voor verloskundigen om bredere competenties. Net als andere zorgverleners kunnen zij zich hier voor scholen, routine opdoen en zich bekwamen. Bekwaamheid is de verantwoordelijkheid van elke verloskundige. Dit hangt samen met opleiding, ervaring en aanwezig zijn bij casuïstiekbesprekingen.

​Bevoegdheid verloskundigen

Verloskundigen zijn zelfstandig bevoegd om een CTG te lezen:

  • CTG lezen is geen voorbehouden handeling, omdat het niet in artikel 36 Wet BIG als zodanig opgesomd is als voorbehouden handeling en ook niet is onder te brengen onder de andere handelingen.
  • CTG lezen is ook niet op een andere manier te kwalificeren als een voorbehouden handeling, omdat de handeling geen aanmerkelijk gevaar oplevert voor de gezondheid van moeder of kind.
  • Het deskundigheidsgebied van een verloskundige is op grond van artikel 31 Wet BIG nader uitgewerkt in de AMvB. In de AMvB is voor het CTG lezen geen beperking te vinden. Ook andere bewakingsinstrumenten (bijvoorbeeld doptone, bloeddrukmeter en echo apparaat) zijn niet opgenomen in deze lijst van voorbehouden handelingen. In de nadere regeling deskundigheidsgebied is alleen bij vaginaal onderzoek apparatuur aangewezen. CTG-lezen valt dus binnen het deskundigheidsgebied van de verloskundige. 

​Borgen kwaliteit

CTG-diagnostiek kan binnen de eerste lijn verantwoord worden uitgevoerd voor het bewaken van de fysiologie. Naast de bekwaamheid van de verloskundige moet ook de kwaliteit van deze zorg worden geborgd. Bijvoorbeeld door het verplicht aanwezig zijn bij casuïstiekbesprekingen en jaarlijkse nascholingen; door met een protocol te werken dat is afgestemd binnen het VSV; door de gegevens en resultaten van de CTG-diagnostiek vast te leggen en eisen te stellen aan de CTG-apparatuur en gegevensopslag.

CTG-lezen in de eerste lijn

CTG-diagnostiek in de eerste lijn is bedoeld als aanvullende diagnostiek bij zwangeren met een tot dan toe fysiologisch verlopende zwangerschap. De volgende drie indicaties kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor CTG in de eerste lijn:

1. naderende serotiniteit;

2. minder leven voelen;

3. na een uitwendige versie.

​Pilot CTG in Nijmegen

In Nijmegen houden verloskundigen een pilot met het gebruik van CTG in de eerste lijn tijdens de zwangerschap. En zien het gebruik ervan als voordeel voor de zwangere. De Academie Verloskunde in Maastricht ontwikkelde een nascholing foetale bewaking en trainde de Nijmeegse verloskundigen.

In gezamenlijkheid met zorgverzekeraar VGZ is een innovatieaanvraag bij de NZa gedaan. De NZa is akkoord met de financiering van CTG-diagnostiek in de eerste lijn voor deze pilot. Naast de zorguitkomsten worden ook cliëntervaringen, doelmatigheid van zorg, bekwaamheid van de zorgverleners en de continuïteit van zorg geëvalueerd. In het Tijdschrift van Verloskundigen van augustus 2015 kunt u hier meer over lezen.

​Innoveren in uw regio?

Regio’s die met zorgvernieuwing/integrale zorg aan de slag willen, kunnen gebruiken maken van een aantal producten van de KNOV:

Bouwstenen voor continuïteit van zorg over de onderwerpen: meconiumhoudend vrachtwater, langdurig gebroken vliezen, serotiniteit en pijnbehandeling. Met deze bouwstenen kunt u het gesprek aangaan met ketenpartners en zorgverzekeraars.

Lees best-practices op KNOV Kennisplaats.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de helpdesk (helpdesk@knov.nl).

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid